Ontmoeting met religieuze leiders om te praten over godsdienst en geaardheid

Standaard

geaardheid

Hoe geloofwaardig en objectief kan een ontmoeting tussen Rob Beenders met religieuze leiders zijn om te praten over godsdienst en geaardheid met een ondervertegenwoordiging van vrouwen? Slechts twee vrouwen in een grote groep mannen hebben met Rob Beenders van gedachten gewisseld over religie en geaardheid. Te zien aan de oververtegenwoordiging van het mannelijk geslacht en rekening houdend met de al dan niet terughoudendheid op gebied van geaardheid, lijkt dat wel een stapje in de goede richting voor het anderszijn op seksueel vlak van een mens. Jammer genoeg praten ze nu over religie en geaardheid zonder ook maar de rol van de vrouw in het hele debat te benadrukken, ook in sommige religies. In heel wat godsdiensten moet die maatschappelijke rol van de al dan niet vrijgevochten vrouw nog veel meer tot uiting komen, vooraleer men wil praten over geaardheid. Immers de vrees in deze ontmoeting bestaat erin, dat er enkel is gepraat over homo’s, terwijl gender en geaardheid veel breder is gecomplekseerd in zijn vormen. Het ontbreken van meer andere geaarden is een gemiste kans in deze ontmoeting. Daarom stellen we ons de vraag: is deze ontmoeting wel geloofwaardig en objectief, ondanks zijn goede bedoelingen?

N-VA Hasselt op voeten getrapt

Standaard

Naast het federaal en Vlaams niveau wil de N-VA Hasselt alles op alles zetten om zoveel mogelijk mee te regeren in de meerderheid op plaatselijk niveau. Dat hebben we gezien een tijdje geleden met de belofte van de zetelende Hasseltse meerderheid van Helemaal Hasselt en CD&V na de heibel rond de opvolging van ontslagnemend burgemeester Hilde Claes. Toen kloeg N-VA Hasselt over de verderzetting van de oude politiek in plaats van te kiezen voor een nieuwe wind door een verandering van meerderheid met de CD&V. Nadat de socialisten de burgemeesterssjerp kwijtraakte door dat ernstig incident aan de christemocraten, zou een meerderheidswissel de totale vernedering betekenen voor Helemaal Hasselt.

Ook kondigde de N-VA toen aan op een extra gemeenteraadszitting en het oprichten van een deontologische commissie binnen de gemeenteraad om uit te pluizen wat Hilde Claes in haar schepencollege allemaal had mispeuterd. Die extra raadszitting werd meteen afgewimpeld door raadsvoorzitter Carlo Gysens (HH). Hij verwees naar de vragenstelling van de gemeenteraad van 27 september 2016.  En daar kwam de aanstelling van zo’n deontologische commissie al vroeg ter sprake, maar helaas werd het oppositievoorstel weggestemd door de meerderheid. Reden was volgens schepen Gerald Corthouts (CD&V) dat Audit Vlaanderen al vanaf half september 2016 met drie personen bezig is om de stadsadministratie en aanbestedingen door te lichten. Een deontologische commissie zou alleen maar volgens hem het onderzoek van Audit Vlaanderen in de weg lopen. Afhankelijk van het resultaat ervan laat Corthouts echter de deur op een kier om toch nog zo’n commissie in het leven te reopen. En eerlijk gezegd: de soep wordt dan niet meer zo heet gegeten, als ze wordt opgediend!

Te dure prijzen, te veel eetstanden en te hoge taksen doen Hasseltse septemberfoor stilaan afkalven

Standaard

Met 175 kermisstanden in een mooie weerweek verwelkomde Hasselt kermis 2016 260.000 kermisbezoekers, 40.000 minder dan in 2015. Echte nieuwe attactietoppers sprongen er in 2016 niet uit. Slechts één nieuwe attractie was aanwezig, terwijl de sliert kermisstanden aan beide zijden op de Boudewijnlaan heel veel eet- en drankenstandjes bevatte, met mobiele café als almaar toenemend fenomeen. Echte grote attracties waren een beetje ondervertegenwoordigd. Misschien ten gevolge van het plaatsgebrek om ze te plaatsen op deze foor. De prijzen voor eten- en drinken evenals de tickets voor de grote attracties waren ook niet van de poes. Vijf euro voor een beurt op een attractie en 1 euro voor mayonnaise op je friet, lazen we in HBVL. Oorzaak voor deze hoge prijzen zijn zeker de hoge elektriciteitskosten en standgelden die de standhouders aan de stadskas moeten afdokken om een plaatsje te bemachtigen op Hasselt kermis, waardoor de prijzen voor kermisplezier hoog zijn om er winst op te maken. Dat is hetzelfde fenomeen, waarom het culinair festival Limburg Proeft het Dusartplein verliet om achter de Versuz hun activiteiten verder te zetten, maar helaas slechts voor één jaar. Uiteraard aanziet het stadsbestuur de kermissen als melkkoe om hun stadskas te spijzen. Maar als de kermisprijzen voor de consument buiten die speciale dagen met mogelijk gevolg op een afgang van de septemberfoor op gebied van bezoeken, dan moet het stadsbestuur ingrijpen  met bvb. een aanpassing naar beneden van de standtaksen, op voorwaarde dat de kermiscommerçanten ook hun prijzen verlagen rekening houdend met de kosten van energieverbruik. Maar ook hiervoor kan het stadsbestuur eventueel bemiddelen met leveranciers voor een mogelijke verlaging door grootverbruik. Of waarom niet vooruitstrevend zijn en gaan voor groene energie op de kermis? Alleszins kiezen de bezoekers liever voor goedkopere en eveneens gezellige kermissen bvb. in het Nederlandse Weert, volgens HBVL. Er moet zeker iets gebeuren, wil het stadsbestuur terug 300.000 kermisbezoekers op de Hasseltse kermis verwelkomen! Natuurlijk heeft vraag en aanbod voor de prijsbepaling invloed.

“Verhoog aantal verzorgingstafels in openbare gebouwen”

Standaard

Op de Hasseltse gemeenteraad van dinsdag 27 september 2016 stelt gemeenteraadslid Jan Wouters (N-VA) voor om het aantal verzorgingstafels in de openbare gebouwen gevoelig te verhogen. Want jonge gezinnen die Hasselt bezoeken vinden moeilijk een verzorgingstafel om hun kind te verschonen. Uit cijfers blijkt dat verzorgingstafels in quasi elk openbaar gebouw ontbreken. 

De Stad Hasselt hinkt achterop wat betreft de voorzieningen voor jonge kinderen en baby’s in haar openbare gebouwen. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Jan Wouters kon inkijken “Onze stedelijke musea en bezienswaardigheden beschikken zelfs helemaal niet over verzorgingstafels”, aldus Wouters, die zelf recent vader werd.

“Als Hasselt zich wil profileren als toeristische trekpleister moet ze er voor zorgen dat jonge gezinnen niet geremd worden in hun bezoek aan onze stad. Het is een kleine moeite om verzorgingstafels te voorzien in de openbare gebouwen. Bovendien moet deze maatregelen niet veel kosten”, stelt Wouters. 

Mama’s met een missie 

Recent slaakte ook ‘Mama’s met een missie’ een noodkreet. Die vereniging wil dat er in elke stad in ons land een plaats komt met verzorgingstafels voor grote kinderen en volwassenen met een beperking. Op dit moment is er alleen in Leuven een permanente verzorgingstafel. “Ook dat idee nemen we uiteraard mee in ons voorstel dat we voorleggen op de gemeenteraad”, besluit Jan Wouters (N-VA).

Werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober 2016 in Hasselt

Standaard

Hasselt telt momenteel meer dan 11.000 mensen die leven van een inkomen minder dan 1085 euro per maand voor een alleenstaande en 2.279 euro per maand voor een gezin met twee kinderen. Dat is 1 op 7. Nog schrijnender is het kinderarmoedecijfer van 1 kind op 9 geborenen in Limburg, een cijfer dat in Hasselt ligt op 9,4% van de geboortes. Het Hasselts stadsbestuur en heel wat verenigingen ondersteunen werkingen voor de opvang van deze sociaal kwetsbare mensen.

Zo biedt de vzw De Brug in de feestzaal van het klooster aan de Paterkeskerk wekelijks een warme maaltijd met ontmoetingsmogelijkheden op een laagdrempelige manier aan, waar deze kwetsbaren elk op hun eigen wijze kunnen openbloeien in zelfvertrouwen, zonder ook maar opdringerige hulp te verlenen. De minderbedeelden moeten zelf de stap zetten naar De Brug, de vereniging waar de armen het woord nemen.

Op maandag 17 oktober 2016 wordt wereldwijd de Dag van verzet tegen armoede gevierd, ook in Hasselt. Het is de dag dat armen samenkomen om hun stem te laten horen. Op heel wat plaatsen kan je dan ook witte geknoopte lakens uit de vensters zien hangen om de armoede onder de publieke aandacht te brengen. Dan ondertekenen tientallen Hasseltse scholen van lagere school tot universiteit een engagementsverklaring om blijvend aandacht te besteden aan armoede en kwetsbaarheid. En iedereen is welkom om zijn stem te laten horen.

Ter afsluiting van de Werelddag van verzet tegen armoede wordt er aan het CC Hasselt verzameld om vanaf 20u een grote fakkeltocht georganiseerd door de stadskern naar het Dusartplein. Volwassenen krijgen elk een fakkel overhandigd, kinderen een ledlamp.

http://www.17oktoberlimburg.be

POLL: Hoe diep is Vlaams nationalisme geworteld bij lezer volgens ideologie?

Standaard

Hendrik Vuye en Veerle Wouters zijn onlangs uit de N-VA gezet, omdat ze vinden dat de partij niet genoeg de Vlaams nationalistische koers naar onafhankelijkheid bewandelt, terwijl de N-VA meer kiest voor het confederalistisch model. Zij staven hun motieven door de decennialange overheveling van Vlaams geld naar Wallonië en pleiten voor een eigen Vlaamse koers, zoals een achterban van de N-VA en de rasechte Vlaamse nationalisten van de Vlaamse beweging dat ook willen.  Ondertussen heeft België een begrotingstekort van 4,2 miljard euro onder bevoegdheid van financiënminister Van Overveldt (N-VA), iets wat maatschappelijk dringender is voor een oplossing dan die communautaire twisten. Hoe diep zit het Vlaams nationalisme bij onze lezers ingeworteld volgens hun ideologie, nu de economische vraagstukken enorm zijn als uitdaging?

Goedkeuring voor verkoop van dertien begijnhofhuisjes en -poort: uitverkoop Hasseltse monumenten vangt aan

Standaard

Deputé Igor Philtjens (Open Vld) heeft dan toch op de provincieraad van 21 september 2016 zijn zin gekregen, ondanks vele verontwaardigde reacties van Hasselaren. De dertien begijnhofhuisjes en de -poort worden verkocht aan de privé voor de spotprijs van minstens 1,5 miljoen euro. Meerderheid van sp.a, CD&V en Open Vld keurde het dossier goed tegen de minderheid van N-VA, Groen en Vlaams Belang. Volgens Philtjens moet de herbestemming overeenstemmen met het open karakter van het hele Hasseltse begijnhof met de sereniteit en rust die er nu heersen. Dat zou in dezelfde zin liggen als de uitspraak van Armand Schreurs, die in de nabije buurt is geboren en opgegroeid. Die zegt dat het begijnhof toegankelijk moet blijven voor iedereen. De privé moet na de verkoop op de proppen komen met aanvaardbare voorstellen. Helaas moeten we stellen dat de overheid zomaar  Hasseltse monumenten van de hand doet aan de privé, omdat ze er zelf geen ideeën hebben voor een mogelijke invulling en vermits renovatie pakken geld kost, wat ze niet hebben. We zijn zeer benieuwd naar de nieuwe eigenaar en naar de invulling, die hij eraan gaat geven!