Groene of grauwe corridor?

Standaard

Ruimtelijke Ordeningsschepen Marc Schepers (RoodGroen+) pakt uit met een plan om een groene corridor te maken vanaf de Thonissenlaan via de leegstaande Willemssite (wordt niet verkocht en herbestemd naar wooneenheden indien mogelijk), de gouverneurstuin (indien ook in bezit van stadsbestuur), het Ursulinenhof en het voormalig stedelijk centrum waar De Serre is ondergebracht (krijgt grote ondergrondse fietsparking en bovenop mogelijk bewoning). In die corridor komen meer groen bij met pleintjes, doorsteken en rustpunten.

Voor de verdere ontwikkeling doet het stadsbestuur een bod van 3,8 mio euro het de oude provincieraadsgebouw in de Lombaardstraat, waar nu nog CIAP zit, het pand van de oude politierechtbank samen met drie aanpalende leegstaande huizen in de Dokter Willemsstraat.

Wat we vrezen is dat de groene corridor eerder een grauwe corridor kan worden met weinig grasgroen erbij en veel beton vanaf de prachtig wordende Groene Boulevard met groeiende bomen naar volwassenheid vanop de promenade. In plaats van te slopen en te vernieuwen met dikwijls ook inname van openbare ruimte zou men beter meer openbare ruimtes moeten voorzien in een leefbare stad. De gouverneurstuin hoeft dan niet openbaar toegankelijk te worden, ondanks de publieke vraag daar groot voor is.

De roep naar meer groen en openbare ruimtes is groot bij de Hasselaren. Gelukkig is aan de oostkant van de te ontwikkelen Blauwe Boulevard de bewoonbaar geplande oppervlakte afgenomen met 20%. Er is ook aandacht voor meer groen.

Advertenties

Ultieme POLL: Hoe kiezen Focuslezers voor verkiezingen 2019?

Standaard
verkiezingen 2019

Foto uitinvlaanderen.be

Focuslezers trekken op 26 mei 2019 naar de stembus met of zonder goesting voor de verkiezingen voor het federaal, Vlaams en Europees parlement. Voor de veelvuldige stemtesten en uitleg van de diverse partijprogramma’s met meer achtergrond en debatten verwijzen we graag naar andere mediakanalen. Wij zijn geïnteresseerd, hoe groot de partijen na de verkiezingen 2019 zijn.

VOOR DE VLAAMSE VERKIEZING

VOOR DE FEDERALE VERKIEZING

VOOR DE EUROPESE VERKIEZING

Succes!!!

Abdijsite van Herkenrode snakt naar meer beleving

Standaard

De Abdijsite van Herkenrode met zijn historische gebouwen en veel groen rondom nodigen uit tot gezellige wandelingen. De Paardenstallen en de Tiendschuur vullen het horecagedeelte in. Clavis Books heeft er een conceptshop rond kinderboeken.

Het belevingsmuseum met de geschiedenis van de abdij en zijn bewoners is toe aan een opwaardering met ander concept en ligt op sterven en niet alleen dienen als verkooppunt van Herkenrodeproducten. Ook het infopunt is er gehuisvest.

De speeltuin mag best wat meer speeltuigen bijkrijgen, wil het de naam van speeltuin waard zijn. De grot met multimediale afbeeldingen om rust uit te stralen en wat bezinning te vinden, staat er ook maar bij in het open veld.

En dan zijn er nog de Herkenrodegidsen die op aanvraag vroeger en nu meer met overtuiging de bezoekers op een gidsbeurt meeneemt op de abdijsite op een strenge manier, waarbij de oude omgangstraditie terug tot leven komt en het publiek stilzwijgend moet luisteren gedurende 2 uren naar het aframmelen van de abdijgeschiedenis met een overvloed van jaartallen door een gids, verkleed als abdis. Saaier kan het niet zijn. Interactieve rondleiding met ook doe-acties zou al een grotere verbetering zijn.

De Kruidentuin moet inspiratie oproepen en ligt er wel prachtig en verzorgd bij langs de abdij. De Tuiltermolen en andere watermolen zijn in geode handen en vervullen elk hun functie.

Evenementen van derden vinden plaats in de Tiendschuur of over heel de abdijsite: maandelijks de Nice After Work Party, jaarlijks de Saga van de Eenhoorn, Blossoming Herkenrode…. Eigen organisatie is de Lentepicknick in het voorjaar. Erg weinig om er een attractieve site van te maken! Het Herkenrodebierfestival is al geruime tijd afgevoerd van de kalender.

Best is dat het concept van de hele abdijsite eens grondig wordt herbekeken. Nu lijkt het alsof met het infopunt in het belevingsmuseum er enkel meer verteld wordt over de stenen gebouwen op de site, terwijl de abdijsite veel groen is met natuur, akkers en weiden. Waarom ziet men het begrip site niet ruimer en maakt men geen inkompoort al vanop de parking of zelfs al vanop het terrein van Hypermarkt Carrefour, waar de abdijsite begint voor het publiek? Daar kan elke bezoeker terecht voor info over Herkenrode.

Binnen de site kunnen dan Orlandini’s plannen worden verwezenlijkt zoals een abdijkaasmakerij en ambachtelijke brouwerij buiten de succesrijke abdijbieren en andere ateliers met oude ambachten (misschien een goed idee voor de nieuwe invulling van het museum, ook met workshops en demo’s?).

Actiecomité Achter het Lijmfabriek krijgt toch zijn zin

Standaard

Het Hasselts stadsbestuur wil al dan niet onder druk van bewoners van de Heilig-Hartwijk en het actiecomité Achter het Lijmfabriek samen met de families Haumont en Onclin de plannen van de invulling van de bouwsites rond de geklasseerde Gelatinetoren en van de Parkwijk tegen de Singel herbekijken.

De bewoonbare oppervlakte wordt teruggebracht van 75.000m² naar 59.000m² of min 20%. Er is geen sprake meer van echte hoogbouw, want de voorziene woontoren van zestien bouwlagen hoog is niet meer gepland. Meer groen wordt zeker voorzien in de nieuwe plannen die worden hertekend, maar eerst moeten de RUP’s daarom nog worden aangepast.

In februari 2019 schreven we nog dat het comité Achter het Lijmfabriek wel woontorens in de buurt wil, maar dat ze erop tegen zijn dat ze samengepropt worden op de oppervlakte en dat ze hoger zijn dan de schouw van de voormalige gelatinefabriek.

Mobiliteit en parkeren kunnen in de Heilig-Hartwijk echter blijven zorgen voor problemen als gevolg van de komst van bewoning van de Parkwijk en Gelatinewijk die samen met de Stadshaven, waarin Quartier Bleu zit, het project van de Blauwe Boulevard aan de westkant vormen.

De toenemende parkeerdruk zorgt ervoor dat zelfs de buurtbewoners problemen hebben om een parkeerplaats kort bij huis te vinden. De schrapping van de voorlopige nieuwe moskee in de Mouterijstraat en de opening van de parking onder QB kunnen misschien die parkeerdruk verminderen.

Vraagje over bomenkap

Standaard

Op de verkaveling De Heerlijkheid tussen de Oude Truierbaan en Sint-Truidersteenweg in Sint-Lambrechts-Herk zijn werken bezig voor de bouw van huizen en appartementen. Twee keer heeft er een aankondiging voor onderzoek van bouwaanvraag uitgehangen, maar de witte affiche met goedkeuring hebben we niet gezien. De gronden zijn opgekocht door een projectontwikkelaar meer dan vijf jaar geleden.

Op de verkaveling stond wildgroei van 3 à 4 meter hoog en wilgen op vochtige grond. Er leefden eekhoorntjes. Maar in de loop van deze week werden alle bomen verwijderd om het terrain bouwrijp te maken.

Maar bomen kappen tijdens het broedseizoen mag toch niet, hebben ze ons altijd verteld. De kapvergunning zal waarschijnlijk in de toegekende omgevingsvergunning zitten. Geldt die kapstop ook in het broedseizoen voor terreinen, waar zich geen vogelnesten bevinden? Wie controleert dat?

Spartacustram Hasselt-Maastricht kan er komen

Standaard

De Spartacustramlijn Hasselt-Maastricht kan er komen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van Nederland heeft het beroep door bewoners tegen het bestemmingsplan verworpen. Het tracé in Hasselt en de afsluiting van de spoorovergangen vormen nog een probleem. De Lijn moet ook nog een aanvraag indienen voor de vergunning voor de aanleg van de Spartacuslijn tussen Hasselt en Maastricht, als alle hindernissen zijn weggewerkt. Een investering van 200 miljoen euro ligt klaar, die zeker in Limburg moet blijven ter verbetering van de mobiliteit. De prioriteit van de drie Spartacuslijnen is nog stof voor discussie na 15 jaar voorbereidingen en juridische procedures. Vele Hasselaren verkiezen op sociale media niet voor de shoppingtram tussen Hasselt en Maastricht, maar verkiezen prioritair een betere verbinding met Noord-Limburg en de Maaskant, ondanks 60% van meer dan 1000 respondenten wel volgens een poll op Focus op Hasselt voorstander zijn van de sneltram tussen Hasselt en Maastricht.

De tram verbindt normaal het station van Hasselt met het Mosa Forum in Maastricht en niet met het station aldaar wegens technische problemen op de Maasbrug in de binnenstad. Hasselt heeft echter nog geen trace voor de volgens velen shoppingtram. De oorspronkelijke verbinding via de Heilig-Hartwijk is heel moeilijk wegens de veiligheid en leefbaarheid. Er kan nu gezocht worden naar een ander tracé met verbinding via de binnenventweg van de Singel naar het station of via een kopstation in de buurt van de Ethias Arena of Dusartplein, telkens met buspendel naar station.

Ook de werken aan de afsluiting van 7 spooroverwegen in Diepenbeek en de bouw van een brug in de Waardestraat starten in 2019, maar volgens Infrabel die zijn niet bedoeld voor Spartacus maar voor meer veiligheid. De overige overwegen in Bilzen staan later op het werkschema. Vlaams mobiliteitsminister Weyts zegt dan weer dat hij dit dossier uit het slop heeft getrokken en alle problemen heeft verwijderd.

Het Hasselts stadsbesuur moet nu wel echt weten afhankelijk de actuele ontwikkelingen, wat ze met de Spartacustramlijn gaan doen. De drie Spartacuslijnen moeten we dan ook kaderen in een ruimer en algemeen mobiliteits- en parkeerplan, waaraan de mobiliteitsschepen Schepers samen met de stedelijke mobiliteitsdienst momenteel werkt, stap per stap. Maar hoe ze de komst inschatten van Spartacus, daar wordt over gezwegen na de verklaring van burgemeester Vandeput op TVL, waarin hij het hele Spartacusproject wou afschieten of tenminste on hold zetten.

De niet-uitvoering van de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht door de Vlaamse regering kan zuur opbreken, want een grote schadeclaim is mogelijk van de kant van Nederland, want het contract staat ondertekend door alle partijen op papier.

Wel verkeersluwe maar geen verkeersvrije Hasseltse stadskern

Standaard

Hoe mobiliteitsschepen Marc Schepers het uitlegt in de media, moeten we verstaan dat het centrum stap per stap verkeersluwer wordt in plaats van totaal verkeersvrij. De zaterdagafsluitingen van de Dorpsstraat en Minderbroedersstraat vanaf 1 juni 2019 en ze omvormen tot flaneerstraten kaderen in dat beleid. Volgens hem zal het centrum bereikbaar blijven voor de auto, fietser en wandelaar en dat wordt uitgewerkt in een bereikbaarheidsplan. Zoek- en sluipverkeer worden geweerd. Maar alles gaat heel traag.

We hebben het hier wel over een verkeersluw centrum en geen verkeersvrij. In de afgebakende voetgangerszone moet het normaal tussen 11 en 18u verkeersvrij van camions en auto’s zijn, behalve voor buurtbewoners met wagen, nooddiensten en werfwagens. Verzinkbare paaltjes, als ze werken tenminste, zorgen automatisch voor de verkeersvrije straten in het voetgangersgebied. Er zijn nog enkele hiaten in dat systeem: de Ridderstraat, die wordt afgesloten door een mechanisch paaltje, dagelijks geplaatst door een gemeenschapswachter, en de Schrijnwerkersstraat, waar automobilisten ongehinderd de afsluiting van de Dorps- en Minderbroedersstraat kunnen vermijden.

Autoluw moet de binnenstad al dan niet met uitbreiding van de voetgangerszone blijven. De Molenpoortparking en TT-parking liggen pal binnen de Groene Boulevard en de verkeersstromen naar en uit die parkings kunnen moeilijk afgesneden worden. Immers Q-Park is beheerder van beide parkings door een lange concessie voor gebruik en onderhoud te hebben. Die verkeersstromen uitschakelen, betekent dat het stadsbestuur een grote financiële schadeclaim boven het hoofd hangt via juridische procedures.

De grote uitdaging voor Schepers zal niet alleen het uitwerken van een haalbaar bereikbaarheidsplan zijn, maar zeker ook daadwerkelijk in overleg gaan met alle betrokken actoren en te zorgen voor een fatsoenlijke en duidelijke communicatie via zoveel mogelijk kanalen naar bezoekers, handelaars, horeca en buurtbewoners, want daar aan die communicatie scheelt er toch dikwijls iets.

Voor zij die hardleers alle communicatie ongeïnteresseerd naast zich neerleggen – en zo zijn er precies velen – hebben ongelijk en moeten dan niet uit de hemel vallen, dat ze van niets afweten. Want dat is vaak reden tot discussie met gemeenschapswachters die ook maar gewoon hun job voor hun boterham doen.

Ook pro’s en contra’s van autoluwe of autovrije straten zullen er steeds zijn met alle mogelijke motieven zoals verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. We hopen dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en waar mogelijk uit zijn comfortzone treedt!