Stadionbeheerder neemt ontslag bij Sporting Hasselt

Standaard

Na jarenlange vrijwillige dienst heeft stadionbeheerder Marc Lambrechts ontslag gegeven bij Sporting Hasselt wegens een gebrek aan respect van het bestuur voor alles wat hij doet voor de club. Volgens zijn FB-post stuurt het bestuur van de Spor aan op dictatoriale neigingen in zijn handelingen en mogen medewerkers geen FB-posts liken die ingaan tegen de erbarmelijke werking van bestuur en club en de verslechtering van de kameraadschappelijkheid en gezelligheid sinds het vertrek van de familie Stijnen. Het bestuur probeert nu via de jeugdwerking zijn blazoen terug op te poetsen. Daarvoor dient het project Street Heroes, waarbij de allerkleinsten uit de kwetsbare maatschappelijke doelgroep een kans te geven om het voetbal in hun leven op de voorgrond te brengen en zich zo te manifesteren in onze samenleving. Speciaal daarvoor heeft de Spor op zaterdag 22 april 2017 een nagelnieuw opblaasbaar voetbalveld voorgesteld met demo-trainingen en wedstrijden tussen enkele jeugdploegen onder leiding van Arktos. Street Heroes houdt wel in dat de Spor aan elke jeugdspeler, ook licht gehandicapten, kans moeten geven om zich te ontplooien in het voetbalspel, onafhankelijk hij of zij goed of slecht is. Met andere woorden ze mogen ook niemand uitsluiten. Iets wat in het verleden wel eens gebeurd is volgens goede bron.

N-VA werkt voor Hasselt: 4 612 673 euro voor nieuwe fietsinfrastructuur

Standaard

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verhoogt het investeringsbudget voor de fiets naar een historisch hoog niveau – en dat gaan we ook in Hasselt merken. Nog in deze bestuursperiode (tot 2019) is er 4 612 673 euro Vlaams geld vastgelegd voor nieuwe fietspaden, voorbereidende studies en onteigeningen voor toekomstige fietsprojecten in Hasselt. “Geweldig nieuws voor de fietsers”,zeggen Vlaams Volksvertegenwoordiger Lies Jans en Lut Creemers, voorzitter van N-VA Hasselt.“Fietsen wordt dankzij deze Vlaamse investering vlotter en veiliger”. 

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil meer Vlamingen verleiden om de auto te ruilen voor de fiets. Weyts trekt het investeringsbudget voor de fiets daarom op naar een historisch hoog niveau. In 2017, 2018 en 2019 wordt de magische (en lang onbereikbare) kaap van 100 miljoen euro per jaar telkens gerond. Nu is er ook een uitgebreid Fietsinvesteringsplan klaar met alle concrete projecten – en dat plan bevat ook goed nieuws voor Hasselt. 

“N-VA Hasselt ijvert al lang voor meer fietsinvesteringen”, zegt Lies Jans, voorzitter van de commissie mobiliteit in het Vlaams Parlement. “Snelle en comfortabele fietsverbindingen maken fietsen aantrekkelijker. Maar deze investeringen verhogen ook de verkeersveiligheid in onze gemeente. N-VA Hasselt heeft bijvoorbeeld altijd gepleit voor het aanpakken van de fietspaden op de Groene Boulevard. We hebben dit ook aangekaart bij minister Weyts”.

Uit het Fietsinvesteringsplan van minister Weyts blijkt dat er nog deze bestuursperiode (tot 2019) 4 612 673 euro Vlaams geld is vastgelegd voor gloednieuwe fietsinfrastructuur, voorbereidende studies of onteigeningen voor toekomstige fietsprojecten in Hasselt. Het gaat puur om Vlaams geld voor de fietspaden langs de gewestwegen op het grondgebied van Hasselt, dus bovenop de middelen die het lokale bestuur vrijmaakt voor de fietspaden langs de lokale wegen.

Concreet gaat het om onder meer 487 500 euro voor de aanpak van de fietsinfrastructuur op de Groene Boulevard. “Hier zaten veel fietsers in Hasselt al lang op te wachten”, besluiten Creemers en Jans tevreden.“We plukken nu lokaal de vruchten van het Vlaamse investeringsbeleid”.

BIJLAGE: tabel met investeringen in fietsinfrastructuur Hasselt

PROVINCIE GEMEENTE LOCATIE PROJECTNAAM PROJECTFASE INVESTERING FIETS (k €) 2017 INVESTERING FIETS (k €) 2018 INVESTERING FIETS (k €) 2019
Limburg Hasselt N2 Herinrichting vak N729-R71 Studie 37,50
Limburg Hasselt N75 Herinrichting Genkersteenweg te Hasselt, inclusief fietspaden Studie 40,00
Limburg Hasselt N729 Tussenkomst fietspadenproject Uitvoering 500,00
Limburg Hasselt R70 Aanpassen fietsinfrastructuur Uitvoering 300,00
Limburg Hasselt N702 Verhoging fietspad ten gevolge van wateroverlast Uitvoering 300,00
Limburg Hasselt R71 Optimalisatie aansluiting in kader van stadscontract Studie 25,00
Limburg Hasselt R70 Aanpassing in kader van stadscontract Uitvoering 187,50
Limburg Hasselt N702 Herinrichting vak vanaf Grote Ring te Hasselt tot Westerring te Genk – structureel onderhoud Uitvoering 1.500,00
Limburg Hasselt Albertkanaal Heraanleg fietspaden ingevolge het verhogen van de brug van Hasselt Uitvoering 175,00
Limburg Hasselt Fietssnelweg Albertkanaalroute Fietsbrug sluizencomplex Hasselt Uitvoering 1547,673

Reactie

Als de cijfers kloppen, is dat goed nieuws voor Hasselt. Het zijn middelen boven de middelen van de lokaal bestuur voor ingrepen voor betere, comfortabeler en veiliger fietspaden. Met belangstelling kijken we uit hoe ze dat gaan verbeteren op de Groene Boulevard. Het buitenfietspad is te smal voor twee fietsrijrichtingen, het binnenfietspad is een lappendeken met veel hindernissen.

PXL Breekt Uit krijgt navolging in Kortrijk

Standaard

Voor de derde keer organiseert Hogeschool PXL op alle campussen PXL Breekt Uit, dit keer op 25 en 26 april 2017. Dan zijn alle lokalen potdicht. Personeel, leerkrachten en studenten zetten zich dan twee dagen in voor Het Grijze Goud, voor mensen op oudere leeftijd met veel levenservaring en competentie, waarvan de studenten zeker nog iets kunnen van bijleren om hun competenties buiten het vakgebied te ontwikkelen. Er staan zo even 110 activiteiten met het grijze goud op het programma tijdens deze twee dagen.

Na drie jaar krijgt PXL Breekt Uit ook navolging in Campus Kulak in Kortrijk, gelieerd aan de UC Leuven en dit tussen 24 en 28 april 2017. Docenten en studenten trekken dan de stad in om op diverse plekken in Kortrijk les te geven. 

Het is wel niet hetzelfde als PXL Breekt Uit, waar studenten leren omgaan met andere competenties dan hun eigen handigheden om zo meer respect en expertise op te steken. Wat Campus Kulak doet is les geven aan studenten op niet lukraak gekozen plekken. Het zijn meestal plaatsen die een inhoudelijke link met het aangeboden college hebben. 

“Bedoeling van deze actie is om duidelijk te maken dat onderzoekers en studenten ook buiten de beslotenheid van het eigen kantoor, labo of leslokaal  functioneren.  Voortdurend worden ze uitgedaagd om de opportuniteiten en vraagstukken van de hun omgeving aan te pakken.  Deze connectiviteit willen we graag extra in de verf zetten”, luidt het.

Zo zie je maar dat Hogeschool PXL baanbrekend werk doet in het Vlaamse hoger onderwijs!

Hasseltse socialisten trekken kaart van meer burgerparticipatie

Standaard

lokale democratie.jpg

Onder de noemer ‘Over lokale democratie’ bracht Valerie Del Re op woensdagavond 19 april 2017 in de Hasseltse Oude Gevangenis een aantal Hasseltse burgerinitiatieven samen om te getuigen over hun ervaringen op vlak van participatie en inspraak in het lokale beleid. “Met de bedoeling om te leren van elkaar. En dat hebben we zeker gedaan, want er zijn toch enkele concrete punten naar voor gekomen waar een lokaal bestuur mee aan de slag kan,” blikt Valerie Del Re terug.

Participatie is brandend actueel. Burgers zijn mondiger geworden en vragen niet alleen om goed geïnformeerd te worden, maar ook om betrokken te worden bij tal van beslissingen die een invloed hebben op hun leefomgeving. Participatie zorgt ervoor dat het democratisch gehalte van beslissingen effectief toeneemt. Burgers worden mede-eigenaars van projecten, wat zorgt voor een breder draagvlak. Hasseltse burgerinitiatieven “In de toekomst zal het zoeken naar oplossingen in de samenleving steeds vaker gebeuren samen met de inwoners,” aldus Valerie Del Re. “Omdat ik dit zelf een belangrijk aandachtspunt vind, leek het mij een goed idee om de reeds bestaande Hasseltse – en voor alle duidelijkheid ongebonden – burgerinitiatieven samen te brengen. Met als uiteindelijk doel van de avond om te leren van elkaar en te zoeken naar mogelijke verbeterpunten voor een lokale overheid. Zo kwamen Unie Godsheide, Dorpsraad Kermt, Actiegroep Red het Stadspark en vzw Perspectief, getuigen over hun ervaringen op vlak van burgerparticipatie en inspraak in het lokale beleid. Zij deden elk in maximum 7 minuten per spreker en met een beperkt aantal slides, hun ervaringen uit de doeken. Zij praatten over het doel van hun actie, wie men wenste te bereiken, wat het resultaat was, welke hindernissen ze tegen kwamen en gaven zelf al enkele aanbevelingen.”

Expert

Aansluitend op de presentaties overliep Prof. Dr. Eric Lancksweerdt van de UHasselt, expert op vlak van burgerparticipatie, de belangrijkste dingen die werden gezegd en toetste hij deze aan bevindingen uit het wetenschappelijk onderzoek rond participatie.

Zo vertrok hij vanuit de vraag: “Waarom aan participatie doen?”. Want dit kost van de betrokken partijen heel wat tijd en energie. Het is niet altijd even gemakkelijk en er zijn vaak veel verschillende eisen met elkaar te verzoenen. Daarenboven bestaat het risico dat slechts een bepaalde groep mensen wordt bereikt. Maar we leven nu eenmaal in een tijd waarin we niet langer dingen willen ondergaan, zoals we dat gedurende eeuwen hebben gedaan. Mensen willen tegenwoordig hun stem laten horen. We leven m.a.w. in superdiversiteit, waarbij we elk onze eigen keuzes willen maken. Dit maakt het zeer moeilijk, en participatie kan hier een oplossing bieden.

Vastellingen en aanbevelingen

De professor deed vervolgens een aantal vaststellingen en aanbevelingen:

 • Door te vertrekken vanuit een aantal waarden, die onderling gedeeld worden, creëer je meteen draagvlak.
 • Duidelijke doelstellingen formuleren helpt om richting te geven en te houden.
 • Burgerinitiatieven geven de indruk ‘spontaan’ te zijn ontstaan, maar een zeker basisstructuur (werken met werkgroepen, thema’s…) is nodig.
 • Uit de resultaten die door de burgerbewegingen behaald werden, blijkt duidelijk dat er het meest succes wordt geboekt rond heel concrete en herkenbare projecten. Dit is “het grote geheim van participatie”. Dit in tegenstelling tot vage beleidsplannen waar er veel minder interesse is, vooral omdat dit geen deel uitmaakt van het dagelijks leven.
 • Bemiddeling is een bijzonder belangrijk gegeven. Participatie gaat immers om het verzoenen van verschillende visies.
 • Het geloof in co-creatie. Mensen zijn creatieve wezens. En als je ze laat samenwerken worden ze nog creatiever.
 • Hanteer een mix van methodes om het bereik te vergroten en meer mensen te betrekken. Niet iedereen is het gewoon om te vergaderen. Met speelse en creatieve methodieken kan je groepen betrekken die je anders nooit bereikt.
 • Durf te dromen. “De verbeelding aan de macht”. We worden zeer sterk afgeknot in ons denken, terwijl we zouden moeten gaan voor een bevlogen toekomstvisie, waarbij we onze aannames durven loslaten.
 • Iedereen heeft iets te delen, iets bij te dragen. Elk van ons heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten, en die vragen om een plek te krijgen. Zo kan iedereen dienstbaar zijn aan de maatschappij. Het is belangrijk hiervoor een kader te creëren. Denk bijvoorbeeld niet alleen aan de ‘denkers’, maar ook aan de ‘doeners’.
 • De participatieve democratie is een aanvulling op de representatieve democratie, en mag deze niet vervangen. Verkozenen nemen zelf beslissingen, waar ze verantwoordelijk voor zijn en op kunnen worden afgerekend.
 • Voer gesprekken van de ‘derde soort’. Het ‘eerste soort’ gesprek, is er één van ongelijkheid, met één iemand die zijn mening doordrukt. Gesprekken van de ‘tweede soort’ zijn gesprekken waar iedereen water bij de wijn doet en er een oplossing uit de bus komt waar niemand tevreden mee is. Gesprekken van de ‘derde soort’ zijn gesprekken waarin iedereen heel duidelijk maakt waar hij staat en wat hij wilt. Om zo de brug naar elkaar toe te bouwen en een oplossing te vinden.
 • De toekomst is positief. Crisissen moeten worden gezien als kansen. Niet om ten onder te gaan maar om te veranderen.
 • “De overheid organiseert haar eigen stilstand” is een veelgehoorde opmerking. Dit is sterk uitgedrukt maar door een andere aanpak kunnen heel wat problemen vermeden worden. Het “geel papier” dat wordt uitgehangen staat hier symbool voor. Wanneer dit uitgehangen wordt is het eigenlijk al te laat. Mensen zien dit papier en zeggen vandaag: “kijk eens, wij zijn niet gehoord of betrokken hierover”.
 • Mensen zoeken “procedurele rechtvaardigheid”. Ze willen dat de hele totstandkomingsprocedure correct verloopt. En het horen van de burger en ernstig luisteren naar zijn stem maakt hier deel van uit. Dit is ook gebleken uit onderzoek. Projecten hadden de grootste kans op slagen wanneer zij op een rechtvaardige manier verliepen. Mensen willen vroeg genoeg betrokken worden, ook al zijn ze het niet altijd eens met het eindresultaat.
 • De Raad van State is voor mensen soms de enige, laatste uitweg om hun stem hoorbaar te maken en kracht bij te zetten.
 • Lokale overheden zijn het nog niet helemaal gewoon aan participatie, zij moeten er nog aan werken. Maar hij stelt vast dat zij er niets op tegen hebben en nood hebben aan een aanpassingsperiode.
 • Het formuleren van een alternatief voorstel help het constructief samenwerken tussen de partijen.
 • Het is goed wanneer burgerinitiatieven zich opstellen als info- en aanspreekpunten. Zo dragen zij bij tot de levende gemeenschap en het versterken van de buurt. Zo kunnen zij zorgen voor verbondenheid.
 • Bemiddeling is de aanpak van de toekomst om te komen tot gemeenschappelijke visie en gedragenheid.
 • Participatie dient niet voor individuele klachten of problemen. Het vereist dat mensen boven zichzelf uitstijgen, in functie van het algemeen belang.
 • De expertise uit/over de eigen buurt is vaak enorm en verdient alle aandacht. Niet alles is technisch.
 • Zet duidelijke krijtlijnen uit. Besturen dienen van in het begin duidelijk aan te geven wat bespreekbaar is en wat niet (omwille van juridische, technische, financiële… beperkingen). Hierin ligt een belangrijke verantwoordelijkheid. Hierin zit ook vervat dat overheden niet altijd alles kunnen overnemen in het eindvoorstel. Maar leg dan uit waarom dit zo is.
 • Beter minder projecten die grondig en goed worden aangepakt dan andersom.
 • Er valt veel te leren uit de vele voorbeelden uit de praktijk. Het is mooi om zien dat er van onderuit van alles kan ontstaan.

#JijMaaktHasselt

Dit event kaderde binnen het initiatief #JijMaaktHasselt. Onder die noemer gaat sp.a Hasselt de komende maanden de boer op. De bedoeling is om zo veel mogelijk mensen te ontmoeten die hun zorgen of ervaringen over werken, leven en samenleven met ons willen delen. Dat kan op activiteiten die hier speciaal voor worden ingericht, maar evengoed door gewoon op straat mensen aan te spreken. Wij luisteren, laten ons inspireren, gaan in discussie en gaan aan de slag. Om samen met hen tot voorstellen te komen die het verschil maken voor de toekomst. Want de Hasselaren maken Hasselt.

Reactie

Hopelijk zorgt de burgerparticipatiedemocratie voor een definitieve omslag in het Hasseltse beleid, die gelukkig al bezig is sinds de massale actie tegen de omvorming van het Stadspark tot een ondergrondse parking met weg dwars door het park zonder ook maar de mening van de omwonenden te vragen. Ook voor stratenheraanleg of herinrichting worden de omwoners betrokken. Zo worden het Stadspark en het Kapermolenpark aangelegd via burgerparticipatie, hebben Kermt en Godsheide hun identiteit en leefbaarheid versterkt. Wie volgt? Samen maken willen we Hasselt over alle partijgrenzen heen, waar het fijn is om te wonen, ondanks er steeds kritikasters van het eerste uur blijven!

Gouverneur Herman Reynders zondigt zich aan schriftvervalsing?

Standaard

Naar eveneens Runkstenaar, gouverneur Herman Reynders, loopt een onderzoek naar een strafklacht bij Vlaams binnenlandse zakenminister, Liesbeth Homans, in verband met mogelijke schriftvervalsing bij de oprichting van de vzw Locate in Limburg in 2014. Dat is een vzw opgericht om buitenlandse investeerders naar Limburg aan te trekken en is ook onderdeel van het SALK-project. De klacht komt van provincieraadslid Jos Robben (Vlaams Belang). Volgens HBVL zou Reynders geen fiat gevraagd hebben aan de provincieraad bij de benoeming van mensen die voor de vzw werken. Ai ai Herman, wat doe je nu? We dachten dat jouw reputatie onbesmet was en dat je gouverneur was van alle Limburgers tot vandaag dat we dit moesten lezen in de media. We hopen alleszins dat Audit Vlaanderen dit tot op het bot zal uitklaren, net zoals ze bij de werking van het Hasselts bestuur al voor de tweede keer doen. Immers dit item komt ook ter sprake op de volgende provincieraad. Of was het misschien maar schriftvervalsing uit vergetelheid? Of wordt dat maar beoordeeld als een detail? Wordt vervolgd!

Handelaar Rik Dehollogne is niet meer boos

Standaard

Een tijdje geleden hebben we een opiniestuk geschreven, waarin snoephandelaar Rik Dehollogne kloeg over de overlast van een werfgat voor zijn deur van zijn snoepwinkel op de Hasseltse Zuivelmarkt in herinrichting. Een dag na het verschijnen van dit artikel en de persaandacht was het gat gedempt. Ook toen was het nog niet genoeg voor Rik, want zijn geklaag ging verder dat er maar kasseien kwamen op de Zuivelmarkt tot aan de Persoonstraat en niet tot aan de Badderijstraat. En zie wonder boven wonder geschiedt op het verzoek van hem. Want begin van de week maakte schepen Michel Froidmont toevallig bekend aan de buurtbewoners dat de kasseien wonderbaarlijk worden doorgetrokken tot aan de Badderijstraat en dat de stoepen verdwijnen en op straatniveau komen. Dat was de gelegenheid voor hem om een vreugdedans uit te voeren. Ondanks Zuivel- en Botermarkt fraai ogen na herinrichting, worden het helaas moeilijke tijden voor rolstoelgebruikers en oudere personen al dan niet met een rollator om zich voort te bewegen op die kasseien. Bij regenweer schuif je er ook gemakkelijk op uit. Beter was dat het stadsbestuur een asfaltpad in het midden met aftakkingen naar de kanten hadden voorzien voor deze mensen. 

Hasselts stadsbestuur ziet met lede ogen stad leeglopen in avonduren

Standaard

We raken er niet over uitgepraat, over de sluiting van Brasserie Augustina op het sfeervolle Leopoldplein in Hasselt. Na de Concorde en Uilenspiegel is dit een derde volkse horecazaak die verdwijnt in Hasselt, ondanks de eigenaar het hoofdgebouw uit 1909 in tact wil houden en er vanonder retail of diensten in onder te brengen. In de hoofdrol zit de familie Hayen, die zonder overleg met het stadsbestuur zomaar horeca sluit in de gezellige Hasseltse stadskern. De Augustina had dan wel niet de wettelijke vereiste status, net als de Uilenspiegel. Het stadsbestuur kan een bouwvergunning weigeren, maar die kan echter ongedaan gemaakt worden door de Raad van Vergunningsbetwistingen en die kans is groot. Ondanks de gevel van de voormalige Concordia prima archtecturaal is ingepast in het straatbeeld, blijft er toch een sociale leegte achter van de dagelijkse volkse gezelligheid in dit bruin café. En zo gebeurt het ook in de gebouwen van de gesloten Uilenspiegel en Augstina. Geen terrasjes meer, geen verhalen meer, geen comsumpties meer. Een lege plek in het straatbeeld. Gelukkig zijn niet alle horecapanden van Hayen: bruine kroegen Cambrinus, Van Veldeke, Kerkhof en De Vaart van Maastricht sluiten niet na een vroegavondlijk uur en trekken veel volk. Maar voor De Vogelsanck is het bang afwachten tot 2018 voor een vijfjarige contractverlenging. En ook bang afwachten is het voor de Picadilly. Jammer is wel dat door het verdwijnen van avondlijke horeca ook de binnenstad leegloopt en dat is al lang bezig. Hasselt heeft behoefte aan opnieuw een avondlijke publiekstrekker, gelijk de Trioscoop dat deed enkele decennia geleden. Met restaurants alleen bereiken we dat niet.