Karel Van Eetvelt schiet in eigen voet met uitspraak

Standaard

Unizo-topman Karel Van Eetvelt wil dat de Vlaamse regering nog meer bespaart dan voorzien, want hij vreest opnieuw een extra besparingsronde binnen twee jaren. Dat resulteerde tot een reeks merkwaardige uitspraken op Radio 1 in De Ochtend op donderdag 25 september 2014.

“Je moet aan de mensen duidelijk maken wat het alternatief is”, aldus Van Eetvelt. “Het alternatief is een zogenaamd Japans scenario: een beetje omhoog, een beetje omlaag, maar geen perspectief op duurzame groei.”

 “De lastenverlagingen die voorzien waren en die echt noodzakelijk zijn om werkgelegenheid te creëren, ook die zijn vooruitgeschoven. Dat is een spijtige zaak, maar ik probeer daar begrip voor op te brengen.”

“Onze kmo’s hebben de gratispolitiek betaald; de rendementen gingen naar beneden, er kwamen faillissementen en banenverlies”, stelt Karel Van Eetvelt.

We hebben toch wel wat bedenkingen bij zijn uitspraken. Bij de besparingen die gezinnen en andere groepen in onze maatschappij nu al moeten dragen, dringt er zich op termijn wel een mentaliteitsverandering in het kooppatroon van de consument op, als ze minder geld hebben om te consumeren. Of zoniet moet het spaargeld worden aangesproken, iets wat we niet zien gebeuren in bizarre economische tijden. En als er extra bespaard moet worden, gaat die verandering van het consumentenpatroon zich nog harder laten voelen. De wezenlijke koopkracht zal dalen.

De retail – die Unizo vertegenwoordigt – zal daardoor ook in de slagen van de besparingen delen met omzetdalingen die zelfs tot meer faillissementen en meer werkloosheid kunnen leiden. En met nog meer retail – die op heel wat plaatsen bijkomen – is dat geen fraai beeld voor de toekomst, ook in Hasselt niet. Trouwens een euro kan maar één keer worden uitgegeven. Concurentie mag en moet, maar dan liefst niet op Amerikaans model, want de gewone kleinhandelaar wordt er toch de dupe van.

Karelke haalt ook uit naar de gratispolitiek die de kmo’s hebben moeten betalen. Hoe komt hij tot die conclusie? We zien de logica in zijn denkwijze niet. In Hasselt is middenstand en horeca erg blij met de gratis bussen voor de toevoer van klanten van buiten Hasselt. Unizo profiteert op die manier mee van het gratis verhaal.

En wat zijn de garanties dat er door al die besparingen jobs gecreëerd worden om onze welwaart minstens te behouden? Hoe groot is ons economisch groeipotentieel nog? Zou het niet beter zijn dat werkgevers zich samen met de overheid en de sociale partners en middenveld eens buigen in het opstellen van langetermijnvisies en -strategieën, in plaats van maar blindelings te besparen en van daaruit besparingen en investeringen te doen? Energievoorziening, onderwijs en mobiliteit zijn daarvan drie mooie voorbeelden. Dat zou pas de kracht van verandering en vooruitgang zijn!

Aandeelhouders krijgen meer vrij spel in deze geglobaliseerde markt. Armen en gezinnen betalen het gelag. Hopelijk gebeuren voor die eerste groep nog sociale correcties, zoals beloofd door de Vlaamse regering.

Circle Projects bouwt winkels en woningen

Standaard

De Limburgse broers John – van Galerij Eastman – en Ruud van Eckeren oprichters van videoketen Circle hebben zich gestort met Circle Project op de bouw van retail- en woningprojecten.

Hun eerste project is de bouw van een grootwarenhuis van Albert Heijn in Lokeren.

Volgens Made in Limburg werden daar de vergunningen snel  afgeleverd door de lokale besturen, iets wat hier in Limburg niet zo goed loopt.

Vraag is ook of Limburg zichzelf een beetje beschermt tegen de vele leegstaande retailoppervlakten?

Crisisdebat door europarlementariërs in UHasselt

Standaard

europarlementariers

Naar aanleiding van de komende verkiezingen verwelkomde de UHasselt op 18 maart 2014 zes Europarlementariërs voor een Europees verkiezingsdebat. Onder de noemer Jouw stem telt! werd teruggekeken op het Europees beleid, gespeculeerd over de sociale zekerheid en gedebatteerd over de politieke situatie in Oekraïne.

Onder het motto Uw stem telt! organiseerde Europe Direct Limburg een debat met zes EU-parlementsleden: Ivo Belet (CD&V), Kathleen Van Brempt (sp.a), Philippe De Backer (Open VLD), Bart Staes (Groen), Gerolf Annemans (Vlaams Belang) en Mark Demesmaeker (N-VA). Onder leiding van moderator Rob Heirbaut wierpen ze een terugblik op de afgelopen vijf jaar Europees beleid. Een periode waarin crisissen elkaar opvolgden.

Crisis in Europa

Ivo Belet heeft niets dan lof voor zijn partijgenoot Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad. “Hij heeft zijn werk goed gedaan”, stelt de tweede op de Europese lijst van CD&V. “De economische brandhaarden zijn onder controle. Nu is het een kwestie van inzetten op investeringen naar de toekomst toe”, stelde hij.

De Backer (Open VLD) is het daar in grote lijnen mee eens: “De EU heeft moeten afrekenen met ontspoorde lidstaten en constructiefouten in de Euro. Ik vind dat de Europese regering daar goed op heeft gereageerd. Ze hadden alleen wat strakker toezicht moeten houden op de banken. Er moet ook meer uniformiteit komen, zodat er sneller beslissingen kunnen worden genomen”, geeft De Backer aan.

Kathleen Van Brempt was het niet eens met hen. Zij vindt dat de Europese regering heeft gefaald. “Voor de economische crisis haalde alle lidstaten hun begrotingsdoelstellingen. Nu is er overal jeugdwerkloosheid. We hebben in de afgelopen vijf jaar fouten gemaakt. De banken zouden moeten meebetalen voor hun aandeel in de crisis”, stelt ze. Bart Staes beaamt dit volledig: “De hebzucht van de banken heeft tot deze crisis geleid. Politieke keuzes hebben dat verder vormgegeven. Ik ben ervan overtuigd dat jobs creëren met een duurzaam klimaatbeleid de oplossing is”, geeft de lijsttrekker van Groen aan.

Mark Demesmaeker (N-VA) legt de schuld dan weer volledig bij de EU zelf. “Griekenland is slecht aangepakt. De euro is niet gebaseerd op een economische realiteit. Door het wanbeleid van de lidstaten heeft de munt de schok niet kunnen opvangen”, haalt hij uit. Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Anemans ziet het zelfs nog veel bleker in. “Het noorden moet betalen voor de slechte manier waar op de crisis in het zuiden is aangepakt. Maar we kunnen er zelf niets aan doen. We hebben niets meer te zeggen. Europa beslist alles”, hekelt hij.
Sociale zekerheid

Er werd op het debat ook gespeculeerd over de sociale zekerheid in Europa. Bart Staes vindt dat de groeiende kloof tussen arm en rijk dringend moet worden aangepakt. “Bedrijven maken misbruik van het Schengenverdrag (dat het vrij verkeer van personen toelaat, red.)”, zegt de europarlementariër van Groen. “We hebben nood aan een sociaal Europol dat ervoor kan zorgen dat in heel de EU dezelfde arbeidsomstandigheden gerespecteerd worden.” Belet is het daarmee eens: “We moeten cao’s respecteren, frauduleuze constructies bestraffen en vooroordelen rond buitenlandse werkkrachten wegwerken”, beaamt hij.

Voor Van Brempt ligt de oplossing in een Europees minimumloon. “Met een minimumloon verdwijnt de ongelijkheid tussen de lidstaten. We moeten er natuurlijk ook op letten dat buitenlandse arbeidskrachten hier ook RSZ betalen. Maar in ruil daarvoor moet er gezamenlijke solidariteit zijn”, aldus Van Brempt. De Backer vindt dat geen goed idee. “Een minimumloon verschuift alleen maar het probleem”, stelt de liberaal. “Het vrije verkeer binnen de EU is essentieel. We moeten dus geen nieuwe barrières oprichten, maar juist meer info uitwisselen. Het oprichten van een Europese databank zou een goede zaak zijn.”

Voor Annemans is het heel simpel. “Draai het Schengenverdrag terug”, zegt hij. Ook Demesmaeker heeft het niet zo voorzien op sociale veranderingen. “De lasten voor de burger liggen nu al veel te hoog”, meent hij.

Oekraïne

De debatavond kon niet om de actuele situatie in Oekraïne heen, waar de EU geen al te beste beurt maakte. Demesmaeker heeft de onrust in Oekraïne van dichtbij meegemaakt. “De Maidanbeweging is een beweging van het middenveld, de gewone burger. De EU heeft dat laten escaleren. Het veiligheidsbeleid, het buitenlandbeleid moet veel beter”, klinkt het. “Eigen schuld”, zegt Annemans. “De EU heeft Oekraïne te veel garanties gegeven”, vindt hij.

Belet is voorstander van sancties tegen Rusland. “Het is niet de bedoeling om Oekraïne zomaar toe te laten tot de EU. Maar we moeten minder afhankelijk van Rusland worden en hen sancties durven opleggen.” Staes is het daar volledig mee eens: “De EU moet daadkracht tonen. Het wapenleveringsverdrag is al overtreden en intussen wordt er Russisch misdaadgeld witgewassen via Europese banken.”

Volgens Van Brempt hebben de meeste sancties weinig effect. “Alleen handelssancties werken. We moeten Putin in zijn geldbuidel raken. Dat is wel een gevaarlijk richting om uit te gaan, want er volgt dan zeker een handelsoorlog.” De Backer is niet zo gesteld op al die Koude Oorlog-retoriek. “We moeten een diplomatieke oplossing zoeken”, vindt hij. “We moeten het internationaal recht respecteren, grenzen opleggen aan Rusland en de Oekraïense economie ondersteunen.”

Tekst en foto van Stef Vananderoye voor C.H.I.P.S. StampMedia.

www.stampmedia.be 

Liberale Laurence Libert gaat puntjes op i zetten bij De Lijn

Standaard

Hasseltse politica Laurence Libert van Open Vld is opgenomen in de raad van bestuur van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, waar zeker zal meewerken aan de uitbouw van de dienstverlening van het openbaar busvervoer met de nodige besparingen in crisistijd voor ogen en ook voor de verhoging van de kostendekkingsgraad van deze mobiliteitsvorm.

Niettegenstaande haar partij vijf jaar lang voorstander was geweest van de gratis bussen, heeft Open Vld Hasselt onder leiding van Laurence Libert een complete ommezwaai gemaakt in de verkiezingscampagne, overhellend naar het rechter vlak, aansluiting zoekend met N-VA Hasselt.

Door de beslissing van CD&V Hasselt tot meerderheidsvorming met Helemaal Hasselt na de gemeenteraadsverkiezing, kwam zij met haar fractie echter terecht op de oppositiebankjes.

Haar bezorgheid kan wel eens uitmonden in grote ergernis bij het financiële beleid, omdat ze voorstandster was om het hele gratis busverhaal af te schaffen, terwijl de meerderheid besliste om enkele nog enkele doelgroepen toe te laten tot het gratis openbaar vervoer in Hasselt.

Uiteraard heeft haar fractie ook de pijlen niet gespaard om ze af te schieten op de vele belastingsverhogingen van de meerderheid voor de meerjarenbegroting 2013-2019.

Laurence was indertijd voor  de gemeenteraadsverkiezing van 2012 schepen van lokale economie en evenementen met onder andere markten. Heel veel had ze echter niet te zeggen tijdens gemeenteraden, aangezien haar bevoegdheid niet zo doorslaggevend was voor het gevoerde beleid, niettegenstaande er soms wel heftige discussies ontstonden tijdens het schepencollege op de laatste maanden van het einde van de legislatuur, waarin ze steevast al oppositie voerde.

De taak voor Laurence Libert als lid van de raad van bestuur van De Lijn is een hele uitdaging: zien dat het hele financiële plaatsje van De Lijn klopt, rekening houdend met de vele mobiliteitsvraagstukken die in de toekomst op ons afkomen en er een goede oplossing voor te vinden. Niet simpel, maar haalbaar.

Nu het schijnt dat Laurence Libert, werkzaam in een communicatiebureau, plotseling haar op haar tanden heeft gekregen sinds de ommezwaai in de verkiezingscampagne, is onze vraag in hoeverre ze erin zal slagen haar stempel door te drukken door overleg binnen de raad van bestuur van De Lijn.

Christine Van Broeckhoven geeft verduidelijking over gezondheid van 65-plussers

Standaard

Bekend Alzheimer-onderzoekster Christine Van Broeckhoven stelt dat uit een recente overzichtsanalyse, gepubliceerd in een Canadees wetenschappelijk tijdschrift en werelds bekendgemaakt in een artikel in Reuters, dat slechts één  methode namelijk de mentale training, in meerdere studies stelselmatig een positief effect laat zien in gezonde 65-plussers.

Alleen hersentraining studies waren positief voor het verbeteren van de dagelijkse geheugenfuncties. Maar of ze ook het risico op dementie verlagen kon niet aangetoond worden.

Fysieke activiteit verbeterde wel de uitvoerende functies maar bleef onduidelijk voor wat betreft het voordeel voor het geheugen.

Geneesmiddelen, hormoontherapie, vitaminen en supplementen zoals gingko en omega 3s toonden meestal geen voordelen.

Toch voldoende wetenschappelijk bewijs om zolang mogelijk actief betrokken te blijven in de samenleving. Hierbij zijn activiteiten die je graag doet het beste mentale dieet.

Canadian Medical Associate Journal, Preventing cognitive decline in healthy older adults. 15 April 2013.

Dorpsbeekstraat wordt afgesloten met verzinkbaar paaltje

Standaard

De Dorpsbeekstraat is een doodlopend straatje van de Joris Van Oostenrijkstraat in Kuringen, waarin zes gezinnen wonen en dat langs de speelplaats van de plaatselijke Stedelijke Basisschool loopt.

Vroeger was er voldoende parkeerplaats voor leerkrachten en ouders die hun kinderen kwamen afhalen met de auto, maar sinds de inpalming van parking voor uitbreiding van de school met opvangmogelijkheden, zijn er nog maar enkele plaatsen beschikbaar, terwijl elke woning in de Dorpsbeekstraat ook allemaal één parkingplaats voor hun huis beschikbaar hebben.

De toestand van het blokkeren van de straat door onder andere het fout parkeren van leerkrachten en ouders die hun kinderen met de auto kwamen afhalen, noopten de bewoners tot meervoudige klachten.

Het stadsbestuur moet hier nu ingrijpen door paal en perk te stellen aan dit ongemak voor de bewoners door er nu een verzinkbaar paaltje te plaatsen, enkel nog bedienbaar door buurtbewoners.

Echter dit obstakel maakte al heel wat ergernissen bij ouders die hun kroost kwamen afhalen met de auto en ook bij de schooldirectie.

Jammer genoeg heeft deze schooldirectie in haar eigen voeten geschoten door parking in te palmen voor uitbreiding.

Het is echter de bedoeling van het stadsbestuur om ook ouders die hun kinderen komen afzetten aan de schoolpoort te sensibiliseren om een ander mobiliteitsgedrag aan te kweken.

Trouwens als iedereen zijn kind met de auto voor de schoolpoort komt afzetten – en dat gebeurt in alle lagere scholen in Hasselt – en leerkrachten vogelvrij hun wagen zomaar parkeren op de stoep of op een voor de buurtbewoner zeer hinderende wijze, dan kunnen we niet met onze gemeenschap een nieuw en beter mobiliteitsbeleid. Ook politieke toegevingen kelderen de oorspronkelijke doelstelling van dit beleid vorr meer verkeersveiligheid, doorstroming en comfort in het verkeer.

Momenteel blijft dat verzinkbare paaltje nog naar beneden, maar eenmaal er een camera hangt, komt het in werking.

Natuurverenigingen halen slag thuis, maar creëren ook veel onbegrip

Standaard

Gust Feyen van de overkoepeling van de Limburgse natuurverenigingen is een gelukkig man, nu hij zich geruggesteund voelt door het negatief advies van de Raad van State om het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de nieuwe omleidingsweg van de Limburgse noord-zuidverbinding vernietigen, terwijl de verkeershinder en -doorstroming door de dorpskernen van Houthalen en Helchteren al veertig jaar blijven aanmodderen met alle gevolgen van verkeerskeersonveiligheid, economisch verlies en fijnstofschade. Pas eind april 2013 valt een definitief vonnis. Vorig jaar werden de werken al geschorst.

De Europese bescherming van een vogelhabitat remt de oh zo belangrijke economische ader van de noord-zuidverbinding en de verdere economische ontwikkeling van Limburg op een cruciale wijze af, net op het ogenblik dat er in Limburg opnieuw plannen gemaakt worden om de tewerkstelling en economische activiteit op te veizelen samen met de Vlaamse regering en LRM om de toekomstige sluiting van Ford Genk met zijn nevenbedrijven op te vangen. Ecologie gaat boven economie kan je stellen.

Nochtans had de Vlaamse regering een nieuwe ecologisch afgebakende zone voorzien om de natuur de kans te geven zich opnieuw te ontplooien, maar dat is niet voldoende voor de Raad van State.

Eerst moeten alle mogelijke maatregelen getroffen en onderzocht worden voor de optimale bescherming van deze Europese vogelrichtlijn, vooraleer een andere natuurbiotoop te creëren en dat is hier volgens het negatief advies niet genoeg gebeurd.

Minister Muyters (N-VA) en Crevits (CD&V) hebben het advies ontvangen en zullen al het mogelijke doen om het te remediëren, waar mogelijk.

Immers een ondertunneling van de hoofdas doorheen de dorpskernen neemt te veel tijd in beslag – behalve als je het door de Chinezen laat doen -, hindert jarenlang verkeer, handelaars en bewoners en is budgettair heel moeilijk te dragen.

Dit zijn de doorslaggevende motivaties die de Vlaamse regering zal aanwenden om kost wat kost dit nieuwe vierbanentracé te zullen proberen door te drukken.

Er is geen weg terug na veertig jaar en wij zijn op een punt gekomen dat we iets van onze mooie ecologie en natuur moeten afstaan voor onze levensnoodzakelijke ontwikkeling van onze Limburgse ecologie.

Hilde Van der Goten (sp.a) volgt voorstellen Vragende Partij op voet

Standaard

Hilde Van der Goten (Helemaal Hasselt plaats 39) heeft sinds begin juni 2012 een website www.hildevandergoten.be, waarin ze verhaalt over de laatste ontwikkelingen van de sp.a en ook blogt met haar eigen mening en voorstellen over de items in de Vragende Partij.

In De Vragende Partij doet www.redactie.be een oproep aan burgers om zoveel mogelijk voorstellen online te zetten ter verbetering van hun leefomgeving in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2012.

Bovendien kunnen deze burgers stemmen en zelf commentaar geven op de voorstellen. De best scorende voorstellen worden in september 2012 onder de loep genomen en voorgelegd aan de bevoegde lijsttrekker. Met deze aanpak wil www.deredactie.be de interesse en participatie van de burger in de politiek vergroten.

Hilde Van der Goten heeft nu het slimme idee opgevat om zich met haar opvattingen, voorstellen en ideeën op heel wat voorstellen van de Hasseltse burgers in te spelen op haar blog. Immers al meer dan 30.000 keren is haar blog bezocht sinds de start begin juli 2012.

Dat is nu eens een schoolvoorbeeld van wat politici kunnen doen aan hun communicatie en verdient zeker opvolging.

Maar op die opvolging is het lang wachten, want heel wat politici zijn niet erg creatief en ondernemend, aangezien ze liever wachten totdat nog eens een mediatieke uitspraak zullen doen, opdat de plaatselijke pers er opspringt met hun berichtgeving om zo de aandacht van de kiezer te trekken, samen met afgrijselijke affiches, nog verschrikkelijker borden met hun hoofd erop met een niet veel onthullende politieke boodschap erbij of politieke foldertjes huis-aan-huis verdeeld.

Proficiat Hilde voor je andere frissere aanpak!

www.hildevandergoten.be

Unizo Hasselt en VHCH over stand van zaken Blauwe Boulevard

Standaard

Op dinsdag 3 juli 2012 vanaf 19u organiseren Unizo Hasselt en de Verenigde Handelaars Hasselt Centrum een infosessie voor hun leden over de stand van zaken van het Blauwe Boulevardproject in zaal Mercurius bij Unizo Limburg aan de Maastrrichtersteenweg 254.

Bij gebrek aan duidelijke informatie zijn de handelaars, vooral van de binnenstad, echt bevreesd voor een leegloop van het historische shoppingcentrum, wanneer de 24.000 m² winkeloppervlakte met zo’n 60 winkels en 2000 ondergronse parkeerplaatsen worden neergepoot aan de kanaalkom.

De leegloop is zeker verantwoord, wanneer er op die site dezelfde winkels en horeca komen net als in het hartje van de stad met dan nog ondergrondse parking in de buurt. Tot nu toe is enkel geweten dat FNAC en de Inno er zouden komen. Naar de verdere invulling valt knarsetandend wachten.

Unizo en VHCH stellen zich dan ook terecht de vraag of het aanbod van 24.000 m² bijkomend winkelaanbod wel gezond is voor de binnenstad, hoe de verbinding met de binnenstad via de heraangelegde Molenpoort wordt gerealiseerd, welke nieuwe winkels uit welke sectoren erbij komen en ook of de plannen voor bijsturing nog mogelijk zijn.

Ook een belangrijk punt zijn de verkeersstromen op de Groene Boulevard. Immers een in- en uitrit in de ondergrondse parking via de kanaalweg zou een goede oplossing zijn, maar veel gevaarlijker voor voetgangers, fietsers en ook automobilisten zien ze de komst van de tramlijn op twee sporen, die komende van de Mouterijstraat twee keer de Groene Boulevard snijdt.

Wat de handelaars nog het meest angst aanjaagt, is dat de sneltram met Maastricht veel meer door Hasselaren richting Maastricht wordt gebruikt dan andersom. Bewijs daarvan zijn de drukke busdiensten in het Hasselts station op bvb. 1 mei en 21 juli, wanneer in Hasselt de winkels gesloten zijn.

Als voorbeeld van stadsgroei wordt dan ook ‘De slag om Nederland’ vertoond, een reportage over de waanzin van nieuwe stadsontwikkelingen.

Alleszins zullen Unizo Hasselt en VHCH er moeten voor zorgen dat ze met een gezamenlijk en duidelijk standpunt hun bekommernissen kunnen laten blijken aan de onderhandelingstafel met het stadsbestuur.

www.hasseltdewinkelstad.com

www.unizo.be/hasselt

 

Vincent Van Quickenborne beantwoordt vragen over pensioenshervorming

Standaard

Op maandag 21 mei 2012 vanaf 20u is de liberale vicepremier en pensioensminister Vincent Van Quickenborne te gast in de kantine van Sporting Hasselt.

Hij komt er uitleg geven en vragen beantwoorden over de pensioenshervorming.

Iedereen is welkom en de inkom is gratis.

Liefst op voorhand inschrijven door een e-mailtje te doen naar evi.mousseau@hasselt.be.

www.hasselt.openvld.be