Stilte voor storm voor Leefbaar Stokrooie

Standaard

Met de nodige spanning en geduld wachtend op het eindverdict van de Raad van State op de al dan niet toekenning van een milieuvergunning aan de firma Baldewijns voor de bouw van een luidruchtige puinbreekinstallatie, lijkt er in de Stokrooise gemeenschap een sfeer van gelaten sfeer te heersen. Van Leefbaar Stokrooie kregen we een stand van zaken toegestuurd.

Ondanks een nog hangend beroep van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar bij de Raad van Vergunningsbetwistingen tegen de eerder verleende bouwvergunning door de deputatie,.ondanks een nog hangend beroep van de buurt bij de Raad van State tegen de eerder verleende milieuvergunning door de Vlaamse overheid, ondanks de vraag van de buurt bij de Raad van State om opschorting van de werken, kiest de firma Baldewijns voor de weg van uitdaging en confrontatie met de inwoners van Stokrooie.

De firma is begonnen met de voorbereidende werken op het terrein vlakbij Stokrooie, alsof ze alle vergunningen reeds op zak hebben in de wetenschap dat zij gesteund worden door een welbepaalde politieke partij en mandatarissen, waar zij goede tot zeer goede connecties mee hebben.

Ook het stadsbestuur laat zich hier van haar lauwste kant kennen vermits zij verkozen niet mee in beroep te gaan met de buurt tegen het toekennen van een milieuvergunning door de Vlaamse regering. Erger nog, de advocaat die voor het buurtcomité werkt, kreeg van de stad het verbod opgelegd nog juridische bijstand te verlenen aan de buurt omdat dit bureau ook de belangen van de stad verdedigt in dit dossier.

Zijn de belangen van de stad dan tegenstrijdig met die van haar inwoners? Volgens het huidige schepencollege blijkbaar wel als de groeimogelijkheid van één welbepaald bedrijf voorrang krijgt op de leefkwaliteit van een hele dorpsgemeenschap.

Het vorige stadsbestuur was tegen de vestiging van het bedrijf te Stokrooie en had beloofd in beroep te zullen gaan. Het huidige schepencollege dat gevormd wordt door twee partijen van de vorige legislatuur laat zich gijzelen door één politieke partij, weliswaar in de minderheid, maar duidelijk gelinkt aan dit bedrijf met de steun van bepaalde mandatarissen.

Ook in de laatste ontwikkeling waarbij de administratie van de Vlaamse overheid, Dienst Milieuvergunningen, verzoekt een voorwaarde toe te voegen aan de milieuvergunning, laat de schepen van ruimtelijke ordening uitschijnen dat alles in kannen en kruiken is voor de onderneming. Het gaat namelijk over het gebruik van de kanaaldijk, over het jaagpad, vanaf de Berkerwinninstraat, achter de kerk door tot voorbij de lossing waar terug aansluiting komt met de Albertkanaalstraat.

Terwijl de schepen van milieu zich in de luwte houdt, moet Stokrooie volgens de schepen van ruimtelijke ordening zich maar neerleggen bij de feiten, want er komt langs het kanaal, aan de voorkant van het bedrijf een mooie grastalud en het verkeer passeert niet meer door de dorpskom. Dat Stokrooie een mooi stukje rustige dijkweg, waar kan gewandeld en gefietst worden verliest, dat de mensen van de Berkerwinningstraat, zonder inspraak, zonder onderzoek, een weg voor doorgaand en zwaar verkeer in hun achtertuin krijgen zijn nu eenmaal dingen waarmee volgens de schepen kan geleefd worden.

Stokrooie is het beu dat politiekers voor hen bepalen wat hinderlijk is en wat niet. Stokrooie is het enige kerkdorp van Hasselt dat het uitzicht heeft van een fabrieksterrein met de rommelige lossing en de oude bedrijfsgebouwen van de firma Van Helmont.

Stokrooie zal niet kort van geheugen zijn in 2018 als er een volgende legislatuur aankomt. En bij wie wel kort van geheugen zou zijn zullen we wel een belletje laten rinkelen.

Aldus Leefbaar Stokrooie.

http://www.leefbaarstokrooie.tk

Liberale Laurence Libert gaat puntjes op i zetten bij De Lijn

Standaard

Hasseltse politica Laurence Libert van Open Vld is opgenomen in de raad van bestuur van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, waar zeker zal meewerken aan de uitbouw van de dienstverlening van het openbaar busvervoer met de nodige besparingen in crisistijd voor ogen en ook voor de verhoging van de kostendekkingsgraad van deze mobiliteitsvorm.

Niettegenstaande haar partij vijf jaar lang voorstander was geweest van de gratis bussen, heeft Open Vld Hasselt onder leiding van Laurence Libert een complete ommezwaai gemaakt in de verkiezingscampagne, overhellend naar het rechter vlak, aansluiting zoekend met N-VA Hasselt.

Door de beslissing van CD&V Hasselt tot meerderheidsvorming met Helemaal Hasselt na de gemeenteraadsverkiezing, kwam zij met haar fractie echter terecht op de oppositiebankjes.

Haar bezorgheid kan wel eens uitmonden in grote ergernis bij het financiële beleid, omdat ze voorstandster was om het hele gratis busverhaal af te schaffen, terwijl de meerderheid besliste om enkele nog enkele doelgroepen toe te laten tot het gratis openbaar vervoer in Hasselt.

Uiteraard heeft haar fractie ook de pijlen niet gespaard om ze af te schieten op de vele belastingsverhogingen van de meerderheid voor de meerjarenbegroting 2013-2019.

Laurence was indertijd voor  de gemeenteraadsverkiezing van 2012 schepen van lokale economie en evenementen met onder andere markten. Heel veel had ze echter niet te zeggen tijdens gemeenteraden, aangezien haar bevoegdheid niet zo doorslaggevend was voor het gevoerde beleid, niettegenstaande er soms wel heftige discussies ontstonden tijdens het schepencollege op de laatste maanden van het einde van de legislatuur, waarin ze steevast al oppositie voerde.

De taak voor Laurence Libert als lid van de raad van bestuur van De Lijn is een hele uitdaging: zien dat het hele financiële plaatsje van De Lijn klopt, rekening houdend met de vele mobiliteitsvraagstukken die in de toekomst op ons afkomen en er een goede oplossing voor te vinden. Niet simpel, maar haalbaar.

Nu het schijnt dat Laurence Libert, werkzaam in een communicatiebureau, plotseling haar op haar tanden heeft gekregen sinds de ommezwaai in de verkiezingscampagne, is onze vraag in hoeverre ze erin zal slagen haar stempel door te drukken door overleg binnen de raad van bestuur van De Lijn.

Natuurverenigingen halen slag thuis, maar creëren ook veel onbegrip

Standaard

Gust Feyen van de overkoepeling van de Limburgse natuurverenigingen is een gelukkig man, nu hij zich geruggesteund voelt door het negatief advies van de Raad van State om het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de nieuwe omleidingsweg van de Limburgse noord-zuidverbinding vernietigen, terwijl de verkeershinder en -doorstroming door de dorpskernen van Houthalen en Helchteren al veertig jaar blijven aanmodderen met alle gevolgen van verkeerskeersonveiligheid, economisch verlies en fijnstofschade. Pas eind april 2013 valt een definitief vonnis. Vorig jaar werden de werken al geschorst.

De Europese bescherming van een vogelhabitat remt de oh zo belangrijke economische ader van de noord-zuidverbinding en de verdere economische ontwikkeling van Limburg op een cruciale wijze af, net op het ogenblik dat er in Limburg opnieuw plannen gemaakt worden om de tewerkstelling en economische activiteit op te veizelen samen met de Vlaamse regering en LRM om de toekomstige sluiting van Ford Genk met zijn nevenbedrijven op te vangen. Ecologie gaat boven economie kan je stellen.

Nochtans had de Vlaamse regering een nieuwe ecologisch afgebakende zone voorzien om de natuur de kans te geven zich opnieuw te ontplooien, maar dat is niet voldoende voor de Raad van State.

Eerst moeten alle mogelijke maatregelen getroffen en onderzocht worden voor de optimale bescherming van deze Europese vogelrichtlijn, vooraleer een andere natuurbiotoop te creëren en dat is hier volgens het negatief advies niet genoeg gebeurd.

Minister Muyters (N-VA) en Crevits (CD&V) hebben het advies ontvangen en zullen al het mogelijke doen om het te remediëren, waar mogelijk.

Immers een ondertunneling van de hoofdas doorheen de dorpskernen neemt te veel tijd in beslag – behalve als je het door de Chinezen laat doen -, hindert jarenlang verkeer, handelaars en bewoners en is budgettair heel moeilijk te dragen.

Dit zijn de doorslaggevende motivaties die de Vlaamse regering zal aanwenden om kost wat kost dit nieuwe vierbanentracé te zullen proberen door te drukken.

Er is geen weg terug na veertig jaar en wij zijn op een punt gekomen dat we iets van onze mooie ecologie en natuur moeten afstaan voor onze levensnoodzakelijke ontwikkeling van onze Limburgse ecologie.

Geen sprake van herverkiezing Hasseltse OCMW-raad

Standaard

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft op maandag 11 februari 2013 beslist dat er geen herverkiezing van de OCMW-raden moet komen in de dertien Limburgse gemeenten, waaronder ook Hasselt.

Die instantie had bij eerste nazicht procedurefouten ontdekt in verband met het al dan niet geldig indienen van de voordrachtsaktes.

Maar nader onderzoek stelt dat de procedures wel goed werden uitgevoerd.

Hasseltse OCMW-raad onwettig samengesteld

Standaard

De Hasseltse OCMW-raad is onwettig samengesteld, aangezien de voordrachtakte ongeldig is verklaard. Twaalf andere Limburgse gemeenten zitten in hetzelfde schuitje en wachten op het verdict van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op maandag 11 februari 2013, die zelfs kan uitspreken dat de oppositie de touwtjes in handen kan nemen. En dan komen we in een moeilijk tot onbestuurlijke situatie in Hasselt.

De fout bij de indiening van de voordrachtsakte zit hem vooral bij het kartel van Helemaal Hasselt, waar de groenen geen opvolger hebben aangeduid.

Binnen de twintig dagen na de definitieve vernietiging van voordrachtsaktes moet een nieuwe verkiezing van OCMW-raadsleden gebeuren.

De raadsleden van wie de voordrachtsaktes wel geldig zijn verklaard, zullen zetelen in de OCMW-raad.

Indien er dan nog mandaten niet allemaal gevuld raken in de OCMW-raad, dan kan de oppositie zijn kans ruiken door alles in te zetten op een nieuwe verkiezing van de overgeschoten zitjes.

En dat kan de meerderheid van christendemocraten, socialisten, groenen en onafhankelijken van de meerderheid in de Hasseltse OCMW-raad zuur opbreken, als de scherpstaande oppositie van o.a. Open VLD en N-VA de touwtjes van het OCMW-bestuur overneemt.

En dat kunnen chaotische toestanden veroorzaken in het Hasselts sociaal beleid.

www.ocmwhasselt.be

Open VLD Hasselt klaar voor zesjarige legislatuur

Standaard

Open Vld Hasselt op installatievergadering Gemeenteraad

Met vier verkozenen in de gemeenteraad en de vertegenwoordigers in de politieraad en OCMW- raad voelt Open VLD Hasselt zich geroepen om een liberale toets aan het beleid toe te voegen.

Met Filip Decat als voorzitter vaardigt Open VLD Laurence Libert, Eric Jorissen, Jean Lambrecks en Kristel Bekkers-Vanquaethoven af in de oppositiebanken van de gemeenteraad.

Laurence Libert (32) is fractieleidster, van Hasselt-Centrum en gewezen schepen. Eric Jorissen (53) is tandarts in Rapertingen, Jean Lambrecks (64) uit Kuringen is ex-fractieleider en medezaakvoerder van Grondwerken Lambrecks en Kristel Bekkers-Vanquaethoven (50) uit Godsheide ide concessiehouder van Tupperware. Als eerste opvolger staat zaakvoerder Luc Simons (46) uit Moos Herk paraat.

Eveneens zetelen Laurence Libert en Eric Jorissen in de politieraad.

Anneke Winkelmolen (30) uit Herk vertegenwoordigt Open VLD Hasselt voor de volle zes jaar in de OCMW-raad, terwijl zaakvoerder Sabine Bollen (37) uit Radpertingen in de OCMW-raad komt in de periode 2017-2018 en is meteen ook eerste opvolger in de provincieraad.

De inhoudelijke dossiers worden voorbereid door onze nieuwe fractie, aangevuld met experts zoals Luc Simons (inhoudelijk luik) die ook de vertegenwoordiger zal worden in het Autonoom Gemeentebedrijf en Luk Delbrouck die  dossiers op juridisch vlak zal begeleiden.

Jong Vld Hasselt onder leiding van Philippe Dehasque krijgt binnen de fractie een belangrijke rol om diverse thema’s die jongeren aanbelangen uit te werken, aldus Decat.

“We willen het contact met de burger optimaliseren door het creëren van een wijkwerking onder leiding van wijkverantwoordelijken. Zij zijn het luisterend oor voor de problemen van hun wijk”, aldus voorzitter Filip Decat. Daarom werkt Open VLD met wijkverantwoordelijken.  

– Banneuxwijk: Vital Hermans en Johnny Cuypers

– Kiewit: Stéphane Hendrickx

– Centrum: Laurence Libert

– H.-Hartwijk: Luk Delbrouck en Kim Tuts

– Rapertingen-Wimmertingen: Eric Jorissen en Erwin Voets

– Runkst: Ken Watzeels

– Sint-Katarinawijk & Kapermolenwijk : Filip Decat

– Sint-Lambrechts- Herk: Luc Simons

– Stevoort: Danny Vanswijgenhoven

– Kermt-Spalbeek-Tuilt: Bob Maesen

– Godsheide: Kristel Bekkers-Vanquaethoven

– Kuringen – Stokrooie: Philippe Dehasque

www.hasselt.openvld.be

Politieke mandatarissen in OCMW-raad Hasselt

Standaard

Voor de maandelijkse vergadering van de OCMW-raad Hasselt werd een nieuwe bestuursploeg aangewezen voor de legislatuur 2013-2018. 

Helemaal Hasselt heeft vijf vertegenwoordigers, N-VA vier, CD&V drie + voorzitster Nadja Vananroye en Open VLD eentje. 

Boussu Ronny Helemaal Hasselt  
Brebels Henri Helemaal Hasselt  
Claes Hugo N-VA  
Croux Wilfried N-VA  
Jans Elisabeth N-VA  
Leen Katrien N-VA  
Leenaers Katleen Helemaal Hasselt  
Severy Mia CD&V  
Van Ackere Regine CD&V  
Van der Goten Hilde Helemaal Hasselt  
Vananroye Nadja CD&V  
Vanreusel Aernout Helemaal Hasselt/Groen  
Winkelmolen An Open VLD  

www.ocmwhasselt.be

Gemeenteraad officieel aangesteld en beëdigd

Standaard

Op woensdag 2 januari 2013 werden de gemeenteraadsleden samen met de schepenen voor de volgende legislatuur officieel aangesteld en beëdigd in het oog van burgemeester Hilde Claes. Ook raadsleden voor OCMW-raad en politieraad werden meteen ook aangeduid en dit allemaal in een bomvolle raadszaal van het stadhuis met veel publiek.

publiek

Na een inleidend woordje van burgemeester Claes, die wees op de grote uitdaging die het stadsbestuur moet aangaan om de toekomst van de economie, duurzaamheid en latere generaties Hasselaren te vrijwaren, kwamen ook de fractieleiders aan het woord. Allen waren bereid om constructief samen te werken met een kritisch oog vanuit elke partij voor de verdere opbouw van onze gemeenschap.

Steven Vandeput nam het woord namens N-VA en pleitte ervoor dat er ook wordt gesproken over hun programmapunten betreffende duurzaamheid, bereikbaarheid van de stad, betaalbare projecten en meer overleg met de burger, terwijl Ivo Belet namens de CD&V investeringsbegrotingen in hun volgende beleidsnota zal doordrukken om tot groei te komen.

Frank Vandehoudt van Helemaal Hasselt vond dan weer een gesprekspartner bij de N-VA, omdat beiden de opstekende armoede in onze stad willen aanpakken.

Liberale Laurence Libert was gematigd positief in haar pleidooi, maar de Open VLD zal elke beslissing aftoetsen of ze daadwerkelijk ten goede komt aan elke Hasselaar.

De meerderheid wordt gevormd door Helemaal Hasselt met 15 zetels en CD&V met 10. Op de oppositiebanken zitten N-VA met 11 zitjes, Open VLD met 4 en Vlaams Belang met 1 zetel.

Burgemeester is Hilde Claes, eerste schepen Karolien Mondelaers (CD&V), tweede schepen Brigitte Smets (HH) en derde schepen Tom Vandeput (CD&V), terwijl Carlo Gysens (HH onafhankelijke) voorzitter wordt van de gemeenteraad en Nadja Vananroye (CD&V) bijkomend schepen is voor welzijn (ook OCMW-voorzitter).

Dit zijn de schepenen en hun bevoegdheden

schepencollege

Karolien Mondelaers (CD&V) behoudt het departement cultuur en onderwijs maar krijgt daarnaast ook toerisme onder haar bevoegdheid.   

Brigitte Smets (sp.a) wordt verantwoordelijk voor burgerlijke stand en bevolking, wonen en sociale huisvesting en ontmoetings- en dienstencentra. 

Tom Vandeput (CD&V) wordt schepen van economie, landbouw, ruimtelijke ordening en grondbeleid. 

Rob Beenders (sp.a) behoudt mobiliteit en parkeerbeleid maar krijgt er nog sport en gebouwen bovenop.

Michel Froidmont (sp.a) wordt schepen van openbare werken, reiniging, watervoorzieningen en faciliteitenbeheer.

Toon Hermans (Groen) krijgt energie, duurzaamheid en leefmilieu, dierenwelzijn, ontwikkelingssamenwerking en het domein Kiewit in zijn portefeuille.

Valerie Del Re (sp.a) blijft op post bij jeugd en financiën. Personeel en administratie, de ombudsdienst en groen worden toegevoegd aan haar bevoegdheden.  

Gerald Corthouts (CD&V) wordt schepen van juridische zaken, kerkfabrieken, evenementen, markten en foren. 

Nadja Vananroye tot slot wordt OCMW-voorzitster en zal aan het schepencollege toegevoegd worden als schepen van welzijn, gezin en senioren.  

De nieuwe bestuursploeg werkt nu verder aan een positieve beleidsnota en begroting voor Hasselt .

In de gemeenteraad zetelen

Voor Helemaal Hasselt zijn dat Frank Vandenhoudt, Derya Erdogan, Michiel Liefsoens, Brigitte Grosemans, Stijn Stijnen, Christa Tuch, Kevin Schouterden en Habib El Ouakili.

helemaal hasselt

Voor CD&V zijn dat Ivo Belet, Koen Beulen, Peter Liefsoens, Hubert Lenssen, Pieter Cuppens en Marijke Jordens.

cd&v

Voor N-VA  met 11 zetels zijn dat  Steven Vandeput, Lies Jans, Guido Fissette, Joske Dybajlo-Dexters, Katrijn Otte, Rik Dehollogne, Bert Lambrechts, Lut Creemers, Marc Collett, Sylvia Feytons en Jan Wouters (vervangt Katrien Leen).

n-va

Voor Open VLD zetelen Laurence Libert, Jean Lambrecks, Eric Jorissen en Kristel Bekkers-Vanquaethoven.

open vld

Voor Vlaams Belang komt Frank Troosters in de plaats van Katleen Martens.

vlaams belang

De maandelijkse openbare gemeenteraad vindt plaats op de vierde dinsdag van de maand. Schepencollege is het elke donderdagvoormiddag.

 www.hasselt.be

Wie mag het verlieslatende Grenshallencomplex terug rendabel maken?

Standaard

Op donderdag 16 september zal de beheerraad van vzw Grenslandhallen een voorstel doen over met welke gepriviligeerde partner ze in zee gaan om het Grenslandhallencomplex uit te baten en terug winstgevend te maken. Dan worden de vier kandidaten, die gereageerd hebben op de openbare aanbesteding, onder de loep genomen, zowel voor wat hun financiële als hun activiteiteninbreng zal zijn als bevoorrecht partner in het Grenslandhallencomplex.

Vier kandidaten maken kans op het bevoorrechte partnerschap: een groep rond Stefan Kerkhofs – vorige week nog in het nieuws met de stopzetting van Benji-Fun en voortgaand met de Fungroup en To The Point Events – een consortium rond het Antwerps Sportpaleis, Live Nation en Studio 100. Met Sportpaleis en Live Nation kunnen ook meer grote namen naar Hasselt worden gehaald. Kerkhofs vindt op zijn beurt dat deze accommodatie zich goed leent voor onder andere beurzen en feesten.

Ook twee events van de Grenslandhallen zelf, I love the 90’s en het Schlagerfestival, staan ook in de etalage. Ook hier zijn vier kandidaat overnemers, onder wie de groep rond Linda Manet, de ex-commercieel directeur van de Grenslandhallen, die een geweldige know-how en kennis in huis heeft.

Alleszins wie het wordt, zullen we zeker in de loop van donderdag te weten komen. Deze partner zal rond de tafel met het stadsbestuur gaan zitten en zeker goede initiatieven moeten plannen om de verlieslatende Grenslandhallen met Ethias Arena terug rendabel te maken.

Immers in het voorjaar heeft de vzw Grenslandhallen nog een kaskrediet van een miljoen euro gekregen om zijn werking te blijven verzekeren, bovenop de meer dan 10 miljoen schulden waarvoor het stadsbestuur garant stond.

www.ethiasarena.be

Steve Stevaert zoekt privé geluk UPDATE

Standaard

Om redenen van particuliere aard neemt Steve Stevaert ontslag uit de beheerraad van Infrax in Limburg. Wel blijft hij nationaal voorzitter van Infrax, in grote delen van Limburg de netbeheerder van aardgas, riolering en elektriciteit.

Zijn ontslag heeft niets te maken met de hetze rond subsidiëring van zonnepanelen – wat hij heeft in het leven geroepen – en de zwaardere elektriciteitsfacturen voor gewone stroomafnemers.

Op 26 januari 2010 aanvaardde Stevaert het voorzitterschap bij Infrax op vraag van Minister Lieten en als opvolger van Walter Cremers, allemaal behorende tot de socialistische familie.

Je moet nu niet verwonderd zijn als Steve binnenkort hier of daar terugkeert en opduikt om ergens anders een belangrijk al dan niet vetbetaald mandaat uit te oefenen, want zo kennen we hem.

www.infrax.be