Parkeerwachter geeft onterecht parkeerbon op Hasselts Leopoldplein

Standaard

leopoldplein 40

Een overijverige parkeerwachter heeft een automobilist met horecazaak in de Hasseltse Ridderstraat onterecht een parkeerbon uitgeschreven op het Leopoldplein, wegens het ontbreken van een parkeerkaart. Waarom onterecht? Deze parkeerplaats was tot in augustus 2017 ingenomen door het straatterras van brasserie Augustina, die uitgeweken is naar Lummen. Er staat een blauw bord tot juist vóór die parkeerplaats met eronder een pijl gericht naar beneden, wat volgens het verkeersreglement nog steeds betekent tot hier en niet verder. Het stadsbestuur heeft nog altijd niet het bord verplaatst sinds dat het terras is verdwenen. In alle nuchterheid kunnen we stellen dat deze parkeerplaats geen parkeerkaart vereist, of toch? 

Advertenties

Parkeren op Hasselts Leopoldplein

Standaard

Parkeren op het Hasselts Leopoldplein is enkel toegelaten voor vergunninghouders en bewonersparkeren. Er staat een nieuw verzinkbaar paaltje ter hoogte van brasserie Augustina, waar automobilisten in- en uitrijden. Aan de andere kant staat ook nog een ongebruikt mechanisch verzinkbaar paaltje. Zonder dat paaltje kunnen auto’s aan de kant van de Century zomaar in- en uitrijden zonder vergunning of kaart. Er wordt zelfs geparkeerd in de berm tussen de bomen wegens een gebrek aan parkeerplaatsen. Normaal is dat verboden. Bovendien zullen er nog één of twee parkeerplaatsen worden verminderd, wanneer de nieuwe horecazaak een terras mag plaatsen. Dat paaltje aan de Century staat naar beneden om zogezegd het laden en lossen van leveringen te vergemakkelijken, maar dat kan toch ook voor het paaltje. Enkel tijdens het Zomerterras moeten vrachtwagens zo diep op het plein rijden om te laden en te lossen. 

Gebruiksvriendelijkheid en verwerkingssnelheid van Hasseltse parkeermeters moeten beter

Standaard

De nieuwe parkeermeters in Hasselt zijn al meer dan een maand oud, maar nog steeds laten de gebruiksvriendelijkheid en verwerkingssnelheid het afweten. Onnodige schermpjes gelijk ‘Welkom in Hasselt’ vertragen de verwerkingssnelheid, het gratis halfuurtje per dag is niet meer zichtbaar na een tweede parkeerbeurt, maar wordt gewoon als error weergegeven. Ook de verbinding tussen hardware met server moet sneller en beter. Alle items worden op woensdag 8 februari 2017 besproken in een vergadering tussen de betrokken partijen om die gebruiksvriendelijkheid en verwerkingssnelheid positief te beïnvloeden. Inmiddels lopen er twee technici van de leverancier  dagelijks rond in Hasselt om zo vlug mogelijk in te grijpen bij mogelijke defecten of haperingen. Mobiliteitsschepen Habib El Ouakili ziet al een verschuiving van de parkeerdruk in de betalende straten en zelfs dagparking naar de gratis randparkings.

Parkerende automobilisten tegenover Hostel H in Spoorwegstraat worden systematisch misleid

Standaard

Onlangs werd een bewoonster beboet, omdat haar auto had verplaatst  ten gevolge van de oproep om de wagens te verplaatsen in verband met snoeiwerken tegenover Hostel H in de Hasseltse Spoorwegstraat. De dame in kwestie parkeerde logisch op de meest dichtbij zijnde parkeerplaats. De stadwerkers hadden echter de borden die de snoeiwerken aangaven – voor een latere datum op dat stuk van de weg waar zij parkeerde – gewoonweg bevestigd aan de platen die aangaven dat het om een parkeerplaats voor gehandicapten ging.  Er dient bovendien opgemerkt dat er geen aanduiding op de grond zelf voorzien is, waaruit zou kunnen blijken dat het om een parkeerplaats voor gehandicapten ging.  De dame in kwestie nam contact op met de politiediensten van Hasselt, die haar bezwaren gewoon weglachten.  De aangebrachte borden waren immers inmiddels verdwenen. Desalniettemin heeft zij de boete  van 110 euro niet zomaar klakkeloos betaald, maar haar verweer aan de Politiediensten overgemaakt. 

Er werden in die periode echter vastgesteld, dat meerdere personen foutief geparkeerd stonden op die plaats. Hen is ook attent gemaakt op deze overtreding.Groot was dan ook de verbazing toen hetzelfde zich voordeed. Op 11 augustus 2016 werden opnieuw borden aangebracht, die opnieuw bevestigd worden op de borden die aanduiden dat het om een parkeerplaats voor mindervaliden gaat. En de parkeerverbodsborden hebben dan betrekking op de periode van 17 tot en met 21 augustus 2016.  Opnieuw kon vastgesteld worden, dat er een wagen geparkeerd stond op de midnervalidenparkeerplaats en zich van geen kwaad bewust was. 

Wil iemand het personeel van de stad Hasselt eens uitleggen dat ze niet zomaar borden kunnen verbergen, want op die manier kunnen potentiële parkeerders systematisch in de fout gaan?  Of misschien de verbalisanten er op attent maken dat ze in dit geval niet direct een boete uitschrijven aan de onmoedwillige foutparkeerder, maar de stadswerkers eens aan de oren gaan trekken.

Parkeerdruk en verkeersstroom blijven in Hasseltse Casterwijk

Standaard

Op donderdagavond 2 juni 2016 werd in de Hasseltse Welzijnscampus toelichting gegeven over de veranderingen inzake het parkeerbeleid in de Casterwijk vanaf 1 september 2016. Vooreerst was er nog geen sprake van een ondergrondse parking, omdat het MER-plan nog niet voltooid is. De parking achter en voor het CCHA wordt een gratis park & walk parking. Een aantal straten kort bij de boulevard worden betaalzones. Hier worden vrij dure palen geplaatst, waar men zijn parkeerplaats kan betalen. In deze betaalzone kan elke inwoner maximaal 2 gratis parkeerplaatsen krijgen. De overige straten blijven blauwe zone zoals momenteel het geval. 

De drukke verkeersstroom in de Casterwijk zal niet afnemen, aangezien de parking aan het CCHA nog steeds gratis blijven, terwijl een kleine parkeervergoeding die stroom wat ka+n milderen. Ondanks de Corneliusstraat binnenkort terug volledig wordt opengesteld, zal het verkeer door de Casterstraat – de straat met de zwarte vlaggen – niet spectaculair afnemen. Verder zullen de straten – die net niet in de betaalzone liggen zoals de Rodenbachstraat, Casterstraat en Oude Luikerbaan – vanaf 1 september 2016 een grotere parkeerdruk kennen van auto’s die zoeken naar toch nog een gratis parkeerplaats voor 2 uren of iets meer. 

Voor de Casterwijk is het parkeerbeleid samen te vatten in niet slecht maar ook geen verbetering. Aan de verkeersdrukte wordt niets gedaan. De kleine wijzigingen blijven er voor zorgen dat de omgeving rond het stadspark een zone is om gratis parkeerplaatsen te komen zoeken. Belangrijk zal zijn dat de parkeerwachters goed de blauwe zone komen controleren en niet enkel de betaalzones die vanaf 1 september 2016 meer opbrengen. Het kritisch oog van de buren en van het actiecomité Red ons Stadspark bljiven de zaak op de voet volgen.

Laat Hasseltse Casterstraat geen Casterbaan worden!

Standaard

Sinds de invoering van éénrichtingverkeer in onder andere de Casterstraat en Harpstraat om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de Casterwijk te verbeteren, klagen vooral de bewoners van de Casterstraat terecht over de toename van het verkeer tussen de Maastrichtersteenweg en Kunstlaan en de hogere snelheden. Ook het parkeren voor buurtbewoners wordt moeilijker in het tweede deel van de Casterstraat vanaf de Kunstlaan wegens geplaatste parkeerverbodsborden.

Begin 2016 zijn de bewoners van de Casterstraat bij schepen El Ouakili geweest voor een gesprek om dit aan te klagen. Het stadsbestuur heeft vervolgens een hertelling van de verkeersdrukte in de Casterstraat gedaan met als resultaat dat de voorziene 240 wagens per uur ruim overschreden werd door 440 auto’s per uur.

Het comité van de Casterstraat en dat van Red ons stadspark hebben nu met elkaar kennisgemaakt en vergaderd om de snaren gelijk te stemmen qua betere en veiligere mobiliteit in de ganse hopelijk betere leefbare en bereikbare Casterwijk. Zeker als de ondergrondse parking op de Kunstlaan een feit wordt. 

Het enige wat de bewoners van de Casterstraat willen is dat het geen Casterbaan wordt. Ook met de verzuchtigingen van de bewoners van de Harpstraat en Stadsomvaart moet worden rekening gehouden, best steeds in overleg.

http://www.redhetstadspark.info

Lijnbus rijdt om en fietsers moeten gevaar ondergaan

Standaard

oudstrijderslaan

De mobiliteit op het kruispunt van de Weerstands- en Oudstrijderslaan is tijdens vooral de ochtend- en ook wel avond-spits nogal moeilijk, zeker wanneer wagens parkeren aan weerszijden in de bochten, ondanks parkeerverbodsborden aan weerszijden erop wijzen dat de automobilisten 10 meter ruimte moeten vrijhouden voor de Lijnbus H1. Er liggen ook betonblokken op de hoek van de Weerstandslaan om het parkeren daar te verhinderen, maar dat helpt kennelijk niet. Gevolg is dat de bus er niet kan draaien en een ommetje moet maken via de Bondgenoten- en Vuurkruisenlaan. Voor de fietsers is deze verkeerssituatie ook heel moeilijk in te schatten, want zij zien nauwelijks tegenliggers in de bocht.